Ugotovitvena odločba - kategorizirane občinske ceste
vodoravna delilna črta

Datum objave:2.7.2021
Rok:17.7.2021
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si
Ugotovitvena odločba
 
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), v povezavi s 3. in 39. členom Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)  in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14), po uradni dolžnosti v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – kategorizirane občinske ceste ugotovitveno odločbo, št.4780-240/2021-9 z dne 2.7.2021 v kateri je v tč. 1 izreka ugotovitvene odločbe ugotovljeno, da so nepremičnine iz tč. 1 izreka te odločbe pridobile status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – kategorizirane občinske ceste.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  OBD-02072021_112021
vodoravna delilna črta