Regijski park Pohorje
vodoravna delilna črta
23.1.2003

Za čimprejšnjo vzpostavitev strokovnega jedra parka.

Na območju Pohorja je skupaj z mestno občino Maribor 16 občin. Konec maja 2001 je vseh 16 občin, katerih ozemlje sega v bodoči naravni park Pohorje, podpisalo Sporazum o pripravi strokovnih podlag za Regijski park Pohorje. S tem so se lahko pričele aktivnosti, potrebne za pripravo in presojo vseh potrebnih dokumentov za ustanovitev parka, kakor tudi za pripravo razvojno planskih dokumentov in izvedbo postopkov za posamezne in skupne potrebe občin na področjih, ki so vsebinsko povezane z naravnim parkom. Sporazum predvideva dve delovni telesi, ki skrbita za nadaljnji potek priprav. Programski svet sestavljajo vsi župani 16 občin ter pristojni minister. Programski svet se je sestal konec maja leta 2002 ter potrdil izhodišča za sestavo in delo projektnega sveta, ki ga sestavljajo strokovni delavci iz različnih področij.

Danes je na Pohorju zavarovanih dobrih 900 ha površin, površina predlaganega Regijskega parka Pohorje pa obsega 43.000 hektarjev, od tega ožje območje 11.900 hektarjev. Zakon o ohranjanju narave parkom namenja posebno vlogo v sistemu varstva narave, parkovna območja pa opredeljuje kot območja »namenjena ohranitvi abiotske, biotske in krajinske raznovrstnosti. Upoštevajo in omogočajo se tudi razvojne možnosti prebivalstva ter duhovna sprostitev in obogatitev človeka«. V Sloveniji je trenutno en narodni park, nekaj regijskih krajinskih parkov, v pripravi pa je ustanovitev še več parkov z namenom ohraniti naravo ter poskrbeti za trajnostni razvoj in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.

Po sklepu 5. seje županov iz območja bodočega regijskega parka Pohorje v maju 2002 bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor imenovati koordinatorja projektnega sveta ter zagotoviti potrebna sredstva za delo projektnega sveta in koordinatorja. V občinah na območju Pohorja ugotavljajo zastoje pri aktivnostih oblikovanja Regijskega parka Pohorje, za katere je zadolženo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Po oceni mnogih to pomeni tudi slabše razvojne možnosti v teh občinah in hkrati slabše možnosti za uresničitev zakonsko definiranih ciljev parka. Zaradi tega bomo povabili občine na območju bodočega parka Pohorje, da skupaj čimprej zagotovijo možnosti za vzpostavitev strokovnega jedra parka. V ta namen bo župan mestne občine Maribor v februarju na sestanek povabil člane programskega sveta regijskega parka Pohorje.


vodoravna delilna črta