Odločba o imetniku lastninske pravice
vodoravna delilna črta

Datum objave:22.6.2021
Rok:7.7.2021
Kontaktna oseba:Simona Fras, T: 02 2201337, E: simona.fras@maribor.si
Odločba, štev.: 4780-265/2021-2 z dne 21.6.2021.
 
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 -
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 -
ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE), tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245.
členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in
10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne
občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12,
17/13, 8/14) odločbo, štev.: 4780-265/2021-2, z dne 21.6.2021, s katero se
pri nepremičnini, parc. št. 1339 k.o. 658 - KOROŠKA VRATA določi imetnik
lastninske pravice - Mestna občina Maribor ter odvzame status grajenega
javnega dobra.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta