Odločba o razveljavitvi Ugotovitvene odločbe, številka: 47800-241/2013-3 z dne 27.2.2014 v delu, ki se nanaša na razglasitev javnega dobra na zemljišču z ID znakom: parcela 659 343
vodoravna delilna črta

Datum objave:7.6.2021
Rok:22.06.2021
Kontaktna oseba:Simona Fras, T: 02 2201337, E: simona.fras@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi na podlagi 67. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 -
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 -
ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) in 54. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine
na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (Uradni list
RS, št. 34/17) po uradni dolžnosti Odločbo, številka: 47800-241/2013-12 z
dne 07.06.2021, s katero se Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, številka: 47800-241/2013-3 z dne
27.2.2014 razveljavi v delu, ki se nanaša na razglasitev javnega dobra na
zemljišču z ID znakom: parcela 659 343.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta