Leto dni po začetku delovanja Centra za pomoč na d
vodoravna delilna črta
16.1.2003

V štirih programih Centra več kot 80 delavcev in delavk skrbi za skoraj 400 uporabnikov.

Mestni svet mestne občine Maribor je na svoji seji 20. decembra 2001 sprejel sklep o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor. V mesecu januarju 2002 se je novoustanovljeni zavod vpisal v sodni in poslovni register, hkrati pa je bil pripravljen tudi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Na zavodu so v februarju od Centra za socialno delo Maribor prevzeli dejavnosti in zaposlene izvajalke socialne oskrbe na domu, pripravili pogodbe o delu ter drugo ustrezno dokumentacijo. Prav tako je bil pripravljen statut zavoda in imenovan njegov svet. Center za pomoč na domu se je v poslovne prostore na Partizanski cesti 12 preselil junija lani. Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za potrebe občanov Mestne občine Maribor, na osnovi posebnih dogovorov in pogodb pa izvaja storitev tudi za občine Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše.

Trenutno je v zavodu zaposlenih 84 delavk in delavcev, od tega je 50 rednih zaposlitev in 34 izvajalcev javnih del v štirih programih: 1. Socialno varstveno storitev pomoč družini na domu izvaja 48 delavk – 37 redno zaposlenih in 11 izvajalk javnega dela za potrebe okoli 300 uporabnikov. 2. Klic v sili izvaja 7 zaposlenih – 1 redna zaposlitev in 6 izvajalcev javnih del za trenutno 52 uporabnikov. 3. Družabništvo in spremstvo za stare, bolne in invalidne ljudi izvaja 5 delavk vključenih v javno delo za 20 uporabnikov. 4. Pomoč uporabnikom pri uveljavljanju oprostitve plačevanja storitve izvajajo 3 delavke, vključene v javno delo.

Zavod sodeluje tudi v skupnostnih akcijah, programih civilne družbe, programih usposabljanja in izobraževanja ter strokovnega povezovanja, kot so vodenje lokalne mreže skupin starih ljudi za samopomoč, vodenje skupin za samopomoč, usposabljanje voditeljic in voditeljev skupin za samopomoč, izobraževanje izvajalk pomoči na domu ter vodenje medinstitucionalnega strokovnega tima za pomoč starejšim na domu.

V zadnjem tednu je bila posebej aktualna akcija čiščenja snega v bivalnem okolju starejšim in invalidnim občanom, ki je bila izvedena v okviru ŠOUM –a, v njej pa je sodelovalo 12 študentov.

Država uvaja spremembe na področju financiranja storitve pomoč družini na domu in prinaša za uporabnike in njihove zavezance povsem nov način plačevanja pomoči na domu. Mestnemu svetu mestne občine Maribor bo Center za pomoč na domu predlagal sprejetje cene storitve, ki je razdeljena na ceno, pri kateri participirajo uporabniki in njihovi zavezanci in ceno priprave, vodenja, organiziranja in koordiniranja izvajanja storitve, ki jo pokriva občina. V prehodnem obdobju do 31.3.2003 veljajo akontativne cene, s katerimi so uporabniki že seznanjeni iz sredstev javnega obveščanja, pa tudi iz osebnega pisma, ki je bilo vsem poslano.

Bistvena posledica novega načina plačevanja storitve za uporabnike bo v tem, da bodo plačila v bodoče odvisna tudi od višine prejemkov posameznika. Po sklepu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je meja socialne varnosti dohodek 60.899,00 SIT na družinskega člana (prej 30.000,00 SIT); to je hkrati tudi meja, do katere je storitev pomoč družini na domu za uporabnika brezplačna.


vodoravna delilna črta