Stanovanjski program za leti 2003 in 2004
vodoravna delilna črta
20.12.2002

157 novih stanovanj na Poljanah in v Ribiški. Delo na pridobivanju tehnične dokumentacije na območjih Studencev, Tezna in Pobrežja.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je pripravil Stanovanjski program za leto 2003 in 2004. Osrednji nalogi stanovanjskega sklada sta tekoče in investicijsko vzdrževanje ter celovita obnova stanovanj, za kar bo v letu 2003 predvidoma namenjenih 140 mio SIT, ter novogradnje in dokončanje že začetih investicij, za kar bo v letu 2003 predvidoma namenjenih 450 mio SIT.

Na področju stanovanjske gradnje je v načrtu izgradnja 157 neprofitnih stanovanj na Poljanah in na območju Pristana. Predvideno je, da bo na Poljanah na voljo 130 neprofitnih stanovanj. Projekt obsega štiri večstanovanjske stavbe s kletjo, pritličjem in petimi nadstropji s skupno skoraj 8400 m2 stanovanjske površine. Za to bo namenjenih približno 1,5 mlrd SIT. Prav tako je v Ribiški ulici predvidena izgradnja II. stolpiča s 27. neprofitnimi stanovanji, ki bo po ocenah vredna blizu 500 mio SIT. Načrtovana je gradnja dvonadstropnega objekta z mansardo in dvema kletnima etažama s skupno stanovanjsko površino 1800 m2. Pridobitev dovoljenj in začetek gradnje obeh stanovanjskih objektov je predviden v naslednjem letu, gradnja naj bi bila zaključena v prvi polovici 2004. leta.

Ena izmed pomembnejših nalog v dveletnem obdobju bo pridobivanje tehnične dokumentacije za gradnjo stanovanj na predvidenih lokacijah na Studencih 2-del območja St6-S18, na Teznu pri osnovni šoli Martin Konšak ter na Pobrežju ob Cesti osvobodilne fronte. Za območje Studenci 2-del je v začetni pripravi zazidalni načrt, mestna občina Maribor pa se je prijavila na evropski natečaj, imenovan EVROPAN. Na natečaj se lahko prijavijo arhitekti iz vse Evrope ter pripravijo projekt gradnje. Žirija izbere najboljšega, vsaka od sodelujočih držav pa se zaveže, da bo izbran projekt izvedla. Sprejetje zazidalnega načrta je predvideno v letu 2004.

V aprilu 2003 bo vseljivih 34 novih stanovanj v II. stolpiču varovanih stanovanj v Panonski ulici v Mariboru, ki jih gradi Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v sodelovanju z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Razpis za oddajo varovanih stanovanj je bil objavljen v tiskanih medijih ter na internetnih staneh mestne občine Maribor. V obeh objektih bo na voljo skupno 66 stanovanj, prilagojenih potrebam starejše populacije, v njih pa je stanovalcem zagotovljena socialna oskrba in nega ter možnost uporabe drugih oblik pomoči in socialnega servisa.


vodoravna delilna črta