Odločba o določitvi imetnika lastninske pravice
vodoravna delilna črta

Datum objave:23.12.2020
Rok:07.01.2021
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A) in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti  odločbo, št. 47800-62/2019-156  z dne 17.12.2020  s katero v 1.tč. izreka  odločbo ugotovi, da je Mestna občina Maribor lastnik nepremičnin, ID znak parcela 681 585/1, ID znak parcela 681 585/3, ID znak parcela 681 675/2, ID znak parcela 681 779/4, ID znak parcela 681 779/5, ID znak 681 779/6, ID znak 681 779/13, ID znak 681 3173/5, ID znak 681 3182/2, ID znak 681 3182/3 in ID znak 656 1353/9, do celote ter v 2.tč. izreka ugotovi prenehanje statusa splošne rabe za vse navedene nepremičnine.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta