Odločba o določitvi imetnika lastninske pravice
vodoravna delilna črta

Datum objave:10.12.2020
Rok:25.12.2020
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A) in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti  odločbo, št. 47800-62/2019-150  z dne 10.12.2020  s katero v 1.tč. izreka  odločbo ugotovi, da je Mestna občina Maribor lastnik nepremičnin  ID znak 681 3179, ID znak parcela 681 3186, ID znak parcela 681 3189, ID znak parcela 681 3190, ID znak parcela 681 1673/3, ID znak 681 1698/2, ID znak 681 1719, ID znak 681 2010/2, ID znak 681 2017/1, ID znak 681 2096/16ter v 2.tč. izreka ugotovi prenehanje statusa splošne rabe za vse navedene nepremičnine.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  odločba10122020.123959
vodoravna delilna črta