Javna razgrnitev - sprememb in dopolnitev odloka zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P
vodoravna delilna črta

Datum objave:3.11.2020
Rok:10.12.2020
Kontaktna oseba:Jožica Abram, tel. 02 2201 492
Župan mestne občine Maribor na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE Ta 14 P
 
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P (MUV, št. 30/02), ki ga je pod številko projekta 20001 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
 
Območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v k.o. Razvanje (679): 610/1, 611/4, 612/1, 614/1, 615/4 in 617/2. Velikost območja sprememb in dopolnitev OPPN je cca 4,3 ha.
Na obravnavanem območju je obstoječa trgovska stavba Bauhaus zgrajena skladno z dopustnimi odstopanji tako, da je v razmerju do zazidalne situacije iz veljavnega zazidalnega načrta zamaknjena proti severovzhodu. Stavba je bila zamaknjena zaradi drugačne rešitve priključevanja mestne ceste LK 243380 (Cesta na Ledine) na zbirno mestno cesto LZ 243460 (Nova industrijska ulica od Tržaške 1). Izvedeno je bilo večje krožno križišče.
Spremembe se nanašajo na opredelitev izjeme za dopustna odstopanja od opredeljene gradbene linije, ki bo omogočala prizidavo trgovske stavbe proti Cesti na Ledine in razširitve nabora dopustnih dejavnosti. Na območju zazidalnega načrta se dopustiti tudi športne dejavnosti in druge dejavnosti za prosti čas.
 
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekala od vključno 10. novembra 2020 do vključno 10. decembra 2020:
-       v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7/II, 2000 Maribor,
-       na spletni strani www.maribor.si, rubrika »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave – Javne objave – urejanje prostora«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu po e-pošti Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, prostorsko.nacrtovanje@maribor.si.
 
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 25. novembra 2020 ob 16. uri v prostorih razstavišča Urban, Grajska ulica 7, Maribor.
 
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:
-         pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ulica 7, 2000 Maribor,
-         na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – osnutek SD ZN Ta 14 P).
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 10. decembra 2020.
 
 
 
 
                                                                                                                                                      ŽUPAN
                                                                                                                                 Aleksander Saša ARSENOVIČ
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  JR
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  SD_ZN_Ta14P_osnutek
vodoravna delilna črta