Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2000
vodoravna delilna črta

Vsebina

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2000

I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI
1.1 Davčni prihodki
1.2 Nedavčni prihodki
1.3 Kapitalski prihodki
1.4 Prejete donacije
1.5 Transferni prihodki

2. ODHODKI
Obrazložitve odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov
2.1 Kabinet župana
2.2 Služba mestnega sveta
2.3 Oddelek za finance
2.4 Oddelek za družbene dejavnosti
2.5 Oddelek za splošne in pravne zadeve
2.6 Oddelek za gospodarske dejavnosti
2.7 Komunalna direkcija
2.8 Zavod za prostorsko načrtovanje
2.9 Zavod za šport
2.10 Zavod za varstvo okolja
2.11 Mestni inšpektorat
2.12 Služba za zaščito in reševanje
2.13 Stanovanjsko gospodarstvo
2.14 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
2.15 Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem
2.16 Služba za GIS ter obdelavo podatkov

II.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

III. RAČUN FINANCIRANJA

IV. STANJE REDSTEV NA RAČUNU
2. PREGLED SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU I-VI/2000
3. PREGLED REZERVNEGA SKLADA V OBDOBJU I-VI/2000
4. POROČILO O IZVAJANJU 4. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2000

Priloga 1:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA
Priloga 2: ZBIR ODHODKOV PO UPORABNIKIH
Priloga 3: PRERAZPOREDITVE


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazložitve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Priloga 1  - Bilanca prihodkov in odhodkov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Priloga 2  - Zbir odhodkov po uporabnikih
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Priloga 3  - Prerazporeditve
vodoravna delilna črta