Sklep o popravku ID znaka nepremičnine 678 510, ki pravilno glasi ID znak 638 510
vodoravna delilna črta

Datum objave:8.10.2020
Rok:23.10.2020
Kontaktna oseba:Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A) in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v zvezi z drugim odstavkom 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur.list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti sklep, št. 47800-62/2019-142  z dne 7.10.2020  s katerim v odločbi, št. 47800-62/2019-137 z dne 25.8.2020, 3.točko izreka popravlja tako, da namesto ID znak 678 510 pravilno glasi 638 510.
 
Sklep je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep
vodoravna delilna črta