Rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000
vodoravna delilna črta

Vsebina

  UVOD

  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2000

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Zbir odhodkov po uporabnikih
Posebni del proračuna odhodki po skupinah

II. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMBE 4. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2000

III. PRIHODKI

IV. ODHODKI

V. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

VI. RAČUN FINANCIRANJA

VII. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV

  FINANČNI NAČRTI
  01 Kabinet župana
  02 Služba mestnega sveta
  03 Oddelek za finance
  04 Oddelek za družbene dejavnosti
  05 Oddelek za splošne in pravne zadeve
  06 Oddelek za gospodarske dejavnosti
  08 Komunalna direkcija
  09 Zavod za prostorsko načrtovanje
  10 Zavod za šport
  11 Zavod za turizem
  12 Zavod za varstvo okolja
  13 Mestni inšpektorat
  14 Služba za zaščito in reševanje
  16 Politične stranke
  17 Ostale organizacije
  20 Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem
  21 Služba za GIS in obdelavo podatkov

  K GMS-251 - Dodatno gradivo k rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Del proračuna  - Posebni del proračuna odhodki po skupinah
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 01 Kabinet župana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 02 Služba mestnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 03 Oddelek za finance
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 04 Oddelek za družbene dejavnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0401 Delo oddelka
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0402 Predšolska vzgoja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0403 Šolstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0404 Raziskovanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0405 Kultura
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0406 Socialno varstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0407 Zdravstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 05 Oddelek za splošne in pravne zadeve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 06 Oddelek za gospodarske dejavnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 08 Komunalna direkcija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0801 Delo direkcije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0802 Okolje in prostor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0803 Ceste
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0804 Javna razsvetljava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0805 Promet
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0806 Komunalna hidrotehnika
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0807 Komunalna energetika
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0808 Čistilna naprava in kolektor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 0809 Ravnanje z odpadki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 09 Zavod za prostorsko načrtovanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 10 Zavod za šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 11 Zavod za turizem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 12 Zavod za varstvo okolja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 13 Mestni inšpektorat
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 14 Služba za zaščito in reševanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 16 Politične stranke
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 17 Ostale organizacije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 20 Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Finančni načrti  - 21 Služba za GIS in obdelavo podatkov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  K GMS-251  - Dodatno gradivo k rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazložitev  - Obrazložitev predloga spremembe 4. člena odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazložitev finančnih načrtov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odhodki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok  - Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2000
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Prihodki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Račun financiranja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Račun finančnih terjatev in naložb
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Splošni del proračuna
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Uvod
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Zbir odhodkov po uporabnikih
vodoravna delilna črta