Evropska nagrada za urbanistično in regionalno pla
vodoravna delilna črta
25.10.2002

Nagrado prejeme mestna občina Maribor za rešitve v urbanistični zasnovi mesta Maribora.

Mestna občina Maribor je iz Pariza prejela obvestilo o tem, da je za svoje rešitve v urbanistični zasnovi mesta Maribora prejela Evropsko nagrado za urbanistično in regionalno planiranje.

Podelitev nagrad bo 8. novembra 2002 v Parizu v okviru celodnevne mednarodne konference o evropskem planiranju.

Urbanistična zasnova v vsebinskem smislu za mesto Maribor in za del njegove bližnje okolice predstavlja novo, bistveno drugačno urejevalsko osnovo od dosedanje. Po zakonu o urejanju prostora je urbanistična zasnova sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine in predstavlja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov Mestne občine Maribor. V svoji vsebini opredeljuje skupne interese in cilje dolgoročnega razvoja mesta, usmeritve za razvoj dejavnosti v mestu, zasnovo organizacijo dejavnosti in zasnovo namenske rabe prostora, stavbna zemljišča, območja kompleksne graditve in prenove, načine urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti, urbanistično oblikovalske usmeritve za urejanje posameznih območij ter druge usmeritve in opredelitve za nadaljnje urejanje mesta.

Tekstualni del urbanistične zasnove, ki je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 2/01, spremljajo grafični prikazi, sestavljeni iz 13 osnovnih tematskih kart v merilu 1:12.500 ali 15.000. Večino od teh kart dopolnjujejo po dve do tri tematske podkarte v merilu 1:35.000, ki podrobneje tolmačijo del vsebine osnovne tematske karte ali jo dopolnjujejo z vsebino, ki ni prikazana na osnovni karti, je pa z njo v neposredni zvezi. Prikazi se nanašajo na stanje v letu 1997 in na bodoče stanje. Tak sistem prikazovanja grafičnega dela urbanistične zasnove, ki se precej razlikuje od dosedanjega, je omogočila uporabljena računalniška tehnologija. Uporabljena je bila tudi pri grafičnih prikazih z urbanistično zasnovo povezanih sprememb in dopolnitev plana za območje celotne Mestne občine Maribor v merilu 1:25.000 in pri kartografski dokumentaciji k planu v merilu 1:5.000.


vodoravna delilna črta