Gradiva mestnega sveta (301 - 500)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 080  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 301  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 302  - Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 303  - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Maribor Pohorje – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 304  - Sporazum o delitvi ustanoviteljskih deležev v Mariborski razvojni agenciji
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 305  - Pojasnilo sektorja za urejanje prostora o popravku gradiva (h GMS-305) (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 305  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 11 P (Damiševo naselje 2) – druga obravnava (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 305  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 11 P (Damiševo naselje 2) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 306  - Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ST – 1 ob Ruški cesti v Mestni občini Maribor (Dravski breg) – druga obravnava (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 306  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ST-1 ob Ruški cesti v Mestni občini Maribor (Dravski breg) - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 307  - Obvezna razlaga šeste alineje drugega odstavka 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/2014, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16, 9/17, 1/18, 9/18)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 308  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 308  - Dodatek h gradivu GMS-308 - Členi odloka, ki se spreminjajo (h GMS-308)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 309  - Predlog za podelitev priznanja in nagrade Mestne občine Maribor za leto 2020 ter določitev datuma podelitve priznanja Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 310  - Seznanitev mestnega sveta z aktivacijo mehanizma participativnega proračuna v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 311  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 312  - Sodna poravnava med Mestno občino Maribor in Športni center Maribor - v stečaju
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 313  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 314  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 315  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 316  - Predlog za imenovanje Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 317  - Predlog za imenovanje člana sveta zavoda Mariborska razvojna agencija kot skupnega predstavnika občin Starše, Duplek in Rače-Fram
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 318  - Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Maribor- prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 319  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 320  - Polletno poročilo o poslovanju Javnega zavoda Športni objekti Maribor v obdobju 1.1. – 30.6.2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 321  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2021
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 322  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, 1. obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 323  - Soglasje za pripojitev Štajerskega tehnološkega parka d.o.o. k javnemu zavodu Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 324  - Predlog za razrešitev dosedanje članice in imenovanje nadomestne članice uredniškega odbora
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 325  - Sprememba sklepa o prenehanju Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 326  - Odlok - koncesijski akt o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja garažne hiše pod pomožnim nogometnim igriščem na območju Ljudskega vrta ob Strossmajerjevi ulici- prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 326  - Odlok - koncesijski akt o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja garažne hiše pod pomožnim nogometnim igriščem na območju Ljudskega vrta ob Strossmajerjevi ulici« - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 327  - Seznanitev z namero za dokapitalizacijo družbe Dom pod gorco d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 328  - Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del obočja Studenci 10 S (območje opuščenega Studenškega pokopališča) zaradi umestitve dodatnega objekta k domu starostnikov, v Mestni občini Maribor- prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 328  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 10 S (območje opuščenega Studenškega pokopališča) - druga obravnava (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 329  - Dodatek h gradivu GMS - 329 - Amandma k Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. GMS - 329 - skrajšani postopek (h GMS - 329)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 329  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 329  - Dodatek h gradivu GMS - 329 - Strategija prevzema zaposlenih (h GMS- 329)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 330  - Sistem financiranja občin in vgrajene anomalije, ki finančno bremenijo tudi MO Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 331  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 332  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 333  - Predlog za imenovanje članov v svet javnega zavoda za turizem Maribor kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 334  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Prva gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 335  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 336  - Predlog evidentiranih kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 337  - Akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto; strateški dokument – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 338  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ravnanje z blatom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 339  - Sklep o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Centra za pomoč na domu Maribor iz naslova povečanega obsega dela za obdobje od 1.1.2020 do 31.8.2020 (20. dopisna seja MS MOM, 26.11.-30.11.2020 do 12. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 340  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 341  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor- skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 341/I  - Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 341/I  - Dopis službe Skupne občinske uprave o popravkih
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 342  - Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 343  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu del prostorsko planske enote Ta – 14 P – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 343  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P - druga obravnava (na 25. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 344  - Predstavitev aktivnosti partnerstva za Pohorje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 345  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek (18. dopisna seja MS MOM, 15.11-16.11.2020 do 14. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 346  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek (19. dopisna seja MS MOM, 17.11.2020 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 347  - Predlog za podajo soglasja k izbrani kandidatki za imenovanje direktorice Javnega zavoda Mariborska knjižnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 348  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 349  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 350  - Poročilo o aktualni epidemiološki situaciji v Mestni občini Maribor in sprejetimi ukrepi Mestne občine Maribor za lajšanje posledic epidemije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 351  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 351  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS – 351  - Projekti, ki se prenašajo v 2021- tabela (h GMS-351)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 351 in 352  - Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnikov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov (h GMS-351 in 352)
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 351 in 352  - Izpis dohodnina – ZOP (h GMS-351 in 352)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 352  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 352  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 -druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 353  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskega akta za parcele st. 16/6, 886/1 in 886/2, k.o. Kamnica (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 354  - Dopolnitev gradiva GMS-354 –Sklep o spremembi sklepa o prenehanju javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. (h GMS – 354)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 354  - Sprememba Sklepa o prenehanju Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 355  - Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javnih športnih objektov in upravljavcih v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 356  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 357  - Seznanitev s končnim poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji pravilnosti poslovanja v Uradu za šport Mestne občine Maribor glede pravilnosti in gospodarnosti vodenja investicije Pristan
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 358  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor za leto 2019 (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 359  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2019 (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 360  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2019 (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 361  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda Narodni dom Maribor za leto 2019 (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 362  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda Mariborska knjižnica za leto 2019 (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 363  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor za leto 2019 (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 364  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor za leto 2019 (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 365  - Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Športni objekti Maribor d.o.o. – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 365  - Redakcijski popravek gradiva Odlok o preoblikovanju javnega zavoda športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. (h GMS-365)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 365  - Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Športni objekti Maribor d.o.o. – druga obravnava (Gradivo GMS-365 se v 2. obravnavi imenuje: ODLOK O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO ŠPORT MARIBOR D.O.O. - DRUGO BRANJE)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 366  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Športni objekti Maribor (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 367  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 368  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 369  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 370  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 371  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 372  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 373  - Predlog vladi Republike Slovenije za imenovanje članice kot predstavnice Mestne občine Maribor v svet Slovenskega narodnega gledališča Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 374  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 375  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 376  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor za leti 2021 in 2022 (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 377  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 378  - Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 379  - Poslovno finančni načrt 2021 z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 380  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 381  - Pravična delitev prometnega bremena v centru Maribora
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 382  - Dodelitev dela plače za delovno uspešnost direktorici JMSS Maribor za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021 iz naslova povečanega obsega dela (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 383  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 384  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 385  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor – skrajšan postopek (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 386  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov za leti 2021 in 2022 (23. dopisna seja MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 387  - Dokapitalizacija družbe Mestne nepremičnine d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 388  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 389  - Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 389  - Dopis in dopolnjen predviden cenik začasnih parkirišč in garaž (h GMS - 389)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 389  - Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 390  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 390  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 391  - Redakcijski popravek gradiva Ugotovitev javne koristi in uvedbi razlastitvenega postopka na zemljišču s parc. št. 902, k.o. Tabor (h GMS - 391)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 391  - Ugotovitev javne koristi in uvedbi razlastitvenega postopka na zemljišču s parc. št. 902, k.o. Tabor (na 25. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 392  - Zaprta lista kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje (na 25. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 393  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor – skrajšani postopek (na 25. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 394  - Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor za leto 2021 (LPIO MOM 2021) (na 25. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 395  - Poslovno finančni načrt podjetja Šport Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 395  - Popravek naslovnice – poročevalec Tadej Mežnar
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 396  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 397  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnico ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 398  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnico ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 399  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 400  - Predlog za podajo mnenja k izbrani kandidatki za imenovanje direktorice javnega zavoda Varstveno delovni center Polž Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 401  - Podaljšanje veljavnosti Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor (na 25. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 402  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 403  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 404  - Predlog za imenovanje predsednice in dveh članov sveta zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 405  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 406  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 407  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega socialno - varstvenega zavoda Dom starejših občanov Tezno
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 408  - Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (26. dopisna seja MS MOM, 29.3.-31.3. 2021 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 409  - Rebalans Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor 2021, Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 410  - Letno poročilo JMSS Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 411  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v Mestni občini Maribor (26. dopisna seja MS MOM, 29.3.-31.3. 2021 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 412  - Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (na 21. redni seji MS MOM - prva obravnava)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 412  - Odgovori in pojasnila na vprašanja iz prve obravnave (3 priloge; Evalvacija OPVO za Maribor za obdobje 2008-2013, Tabela – časovnica ukrepov po letih, Tabela – vrednotenje ukrepov po letih)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 412  - Evalvacija OPVO za Maribor za obdobje 2008-2013 (priloga 1)
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 412  - Tabela – časovnica ukrepov po letih (priloga 2)
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 412  - Tabela – vrednotenje ukrepov po letih (priloga 3)
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 412  - Tabela – vrednotenje ukrepov po letih (priloga 3) - delujoča povezava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 412  - Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 413  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE RA 5-S – ob Zvezni ulici v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 413  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE RA 5-S – ob Zvezni ulici v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 414  - Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 414  - Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 415  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek (26. dopisna seja MS MOM, 29.3.-31.3. 2021 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 416  - Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 417  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 418  - Predlog za imenovanje strokovnega sveta javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 419  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 420  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 421  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 422  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 423  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 424  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 425  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 426  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 – zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 426  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 426  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - zvezek 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 426  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - zvezek 4
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 426  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 (naslovnica in podpisni list)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 427  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 428  - Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 428  - Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 429  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor -druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 429  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 430  - Pripojitev Doma Antona Skale Maribor k Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor • Sklep o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale Maribor k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 431  - Soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Maribor« za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (27. dopisna seja MS MOM, 23.4.-28.4.2021 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 432  - Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 433  - Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2021
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 434  - Cenik parkirnin oziroma najemnin za začasna parkirišča in garaže
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 434/I  - Dopis in popravek gradiva - Cenik parkirnin oz. najemnin za začasna parkirišča in garaže
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 435  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedil pravnih poslov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 436  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega (27. dopisna seja MS MOM, 23.4.-28.4.2021 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 437  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2020 z zaključnim računom in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 438  - Podpisan podpisni list h gradivu za drugo branje GMS - 438 (h GMS - 438)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 438  - Dodatna obrazložitev h gradivu za drugo branje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (h GMS - 438)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 438  - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor– druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 438  - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 439  - Posamezni program prodaje poslovnih deležev Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče-Slivnica, Občine Rače-Fram, Občine Starše in Občine Miklavž na Dravskem polju, ki predstavljajo 100% delež v družbi FARMADENT d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 440  - Seznanitev z osnutkom pokrajinske zakonodaje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 441  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 442  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 443  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 444  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnateljice/ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 445  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 446  - Letno poročilo o delu nadzornega odbora MOM za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 447  - Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 448  - Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Centra za pomoč na domu Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 449  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021- skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 449  - Amandma k rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 (H GMS – 449)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 450  - Spremni dopis ŠOM k dopolnitvi finančnega načrta 2020 (h GMS - 450)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 450  - Obvestilo o potrditvi sklepov št. 22 in št. 23 (h GMS - 450)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 450  - Soglasje Mestne uprave MOM k Letnemu poročilu ŠOM za leto 2020 (h GMS - 450)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 450  -  Spremembe in dopolnitev letnega poročila Športnih objektov Maribor za leto 2020 (h GMS - 450)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 450  - Letno poročilo Športnih objektov Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 451  - Finančni načrt Športnih objektov Maribor za leto 2021
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 451  - Soglasje Mestne uprave MOM k finančnemu načrtu ŠOM za leto 2021 (h GMS - 451)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 451  - Dopolnitev finančnega načrta 2021 (h GMS - 451)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 451  - Spremni dopis ŠOM k dopolnitvi finančnega načrta 2021 (h GMS - 451)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 451  - Obvestilo o potrditvi sklepov št. 22 in št. 23 (h GMS - 451)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 452  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 453  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ob Lavričevi ulici v Mariboru – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 454  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del PPE Ko 3 v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 455  - Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 456  - Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 457  - Soglasje k nakupu 100% poslovnega deleža v Inštitutu Wcycle Maribor in pripojitvi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 458  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 459  - Informacija o številu cepljenih oseb na področju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in poteku cepljenja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 460  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 461  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 462  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 463  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 464  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 465  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 466  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 467  - Posamezni program prodaje 40,00% deleža Mestne občine Maribor v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 468  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - kategorizirane občinske ceste
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 469  - Strategija športa Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 469  - Strategija športa Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 470  - Odlok o Glazerjevih nagradah - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 471  - Osnutek lokalnega energetsko podnebnega koncepta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 472  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 473  - Predlog razrešitve članice nadzornega odbora Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 474  - Redna delovna uspešnost in ocena direktorice JMSSM za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 475  - Podaja mnenja o osnutku predloga pokrajinske zakonodaje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 476  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 477  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja organizacijske enote Višja strokovna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 478  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 479  - Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 480  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 481  - Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021 za občine MO Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica od Dravi, Lovrenc na Pohorju in Miklavž na Dravskem polju
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 481  - Popravek sklepa h GMS-481 (Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021 za občine MO Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica od Dravi, Lovrenc na Pohorju in Miklavž na Dravskem polju GMS - 481)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 482  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 483  - Pisno soglasje k besedilu pravnega posla
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 484  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 485  - Postopek izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leta 2019, 2020 in 2021
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 485 in GMS - 486  - Razlog za sklic izredne seje MS MOM in podpisni list (h GMS-485/486)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 486  - Nepravilnosti pri poslovnih poročilih in vodenju JZ Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 487  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 488  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - kategorizirane občinske ceste
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 489  - Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 490  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 491  - Poročilo o izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2021
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 492  - Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Maribor v svet javnega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 493  - Popravek gradiva GMS - 493 Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 493  - Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 494  - Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov – javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 495  - Odloki o spremembah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov – osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 496  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 497  - Seznanitev z namero za dodatno zadolževanje družbe DOM POD GORCO d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 498  - Seznanitev z namero dokapitalizacije družbe DOM POD GORCO d.o.o. s stvarnim vložkom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 499  - Sklep o soglasju k Pravilom Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 500  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 501  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 502  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 503  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 504  - Študija izvedljivosti za ravnanje z odpadnim blatom iz CČN Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 505  - Vpliv uvedbe plačljivega testiranja na virus SARS-CoV-2 na proračun MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 505  -  Dodatek h gradivu GMS-505 - Dopolnitev gradiva (h GMS - 505)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 506  - Predlog za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Maribor za leto 2021, ter določitev datuma podelitve priznanja Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 507  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 508  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 509  - Predlog za razrešitev dosedanjega člana in nadomestno imenovanje člana Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 510  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ll. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 511  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Gasilska brigada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 512  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 513  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 514  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 515  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 516  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2021 – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 517  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2022 – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 518  - Letni program športa v MOM za leto 2022
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 519  - Dodatek h gradivu GMS - 519 - Amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek (h GMS - 519)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 519  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 520  - Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (odstranjevanje blata) za prihodnje obračunsko obdobje (1.11.2021-31.10.2022) in cene komunalne storitve ravnanja z CČN Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 521  - Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 522  - Odlok – Koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 522/1  - Popravljeno in dopolnjeno gradivo Odlok - Koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 523  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 524  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 525  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Mladinski kulturni center
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 526  - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 527  - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 527  - Dodatek h gradivu GMS-527 - Karto bombnih zadetkov na območju MOM (h GMS-527)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 528  - Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške gore) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 529  - Dokapitalizacija družbe Šport Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 529  - Dodatek h gradivu GMS-529 - Sklep edinega družbenika z dne 5.10.2021 (h GMS-529)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 530  - Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 531  - Dokapitalizacija družbe Mestne nepremičnine d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 532  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 533  - Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 534  - Predlog za razrešitev dosedanjega člana in nadomestno imenovanje člana odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 535  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 536  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 537  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 538  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 539  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 540  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 541  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 542  - Sklep o podpori dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), EPA 1683-VIII
vodoravna delilna črta