Projekt ALPTREES

Mestna občina Maribor sodeluje v mednarodnem projektu ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp. Projekt traja od oktobra 2019 do junija 2022 in je sofinanciran v deležu 85% iz programa INTERREG Območje Alp (www.alpine-space.eu) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Cilj projekta ALPTREES je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru. ALPTREES transnacionalna strategija bo osnovana na pilotnih primerih dobrih praks in vzpostavitvi odprte mreže znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Francije in Italije. 
Med drugim bomo v okviru projekta povezali posamezne baze podatkov pojavljanja tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrst ter izdelali modele in scenarije za podnebne spremembe na izbranih območjih v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.
 
V Sloveniji bomo partnerji projekta izvedli srečanja in delavnice s ključnimi deležniki razvojnih nacionalnih politik, upravljalci in uporabniki gozdov, in sicer na območju Mestne občine Maribor in na  Gorenjskem. V okviru projekta bo nastal priročnik o zbiranju podatkov o tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrstah. V sodelovanju z lesarskimi šolami bo raziskana uporabna vrednost lesa teh vrst.
 
Na območju Mestne občine Maribor se bodo na podlagi baze pridobljenih podatkov izvedle tudi pilotne aktivnosti odstranjevanja tistih vrst, ki so najbolj invazivne ali se nahajajo na zavarovanih območjih. Na podlagi modelov, ki bodo razviti v okviru projekta, se bo proučilo, katere pozitivne vplive lahko imajo tujerodne drevesne vrste upoštevajoč podnebne spremembe. Izvedli bomo lokalne aktivnosti ozaveščanja lastnikov gozdov, mestnih četrti, strokovne in širše javnosti glede prepoznavanja tujerodnih in invazivnih vrst, različne možnosti odstranjevanja in uporabe. Dobre prakse in nova znanja bomo prenesli tudi na zainteresirane občine v širši regiji.  
 

ALPTREES – več informacij: