Odločba o določitvi imetnika lastninske pravice - k.o. 677 Zgornje Radvanje
vodoravna delilna črta

Datum objave:10.6.2020
Rok:25.6.2020
Kontaktna oseba:Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si
Odločba s katero se ugotovi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičninah, ID znak parcela 677 1191/2, ID znak parcela 677 1188/11, ID znak parcela 677 250/2, ID znak parcela 677 297/2, ID znak parcela 677 297/3, ID znak parcela 677 297/5,  ID znak parcela 677 360/2, ID znak parcela 677 360/3, ID znak parcela 677 360/4, ID znak parcela 677 360/5, ID znak parcela 677 360/6, ID znak parcela 677 360/7, ID znak parcela 677 360/8,  ID znak parcela 677 360/9, ID znak parcela 677 360/10, ID znak parcela 677  618/3, ID znak parcela 677 62/1, ID znak parcela 677 62/2, ID znak parcela 677 1040/1 in ID znak parcela 677 1047, do celote in ugotovitev o prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za navedene nepremičnine.
 
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-116  z dne 8.6.2020  s katero se ugotovi da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin, ID znak parcela 677 1191/2, ID znak parcela 677 1188/11, ID znak parcela 677 250/2, ID znak parcela 677 297/2, ID znak parcela 677 297/3, ID znak parcela 677 297/5,  ID znak parcela 677 360/2, ID znak parcela 677 360/3, ID znak parcela 677 360/4, ID znak parcela 677 360/5, ID znak parcela 677 360/6, ID znak parcela 677 360/7, ID znak parcela 677 360/8,  ID znak parcela 677 360/9, ID znak parcela 677 360/10, ID znak parcela 677  618/3, ID znak parcela 677 62/1, ID znak parcela 677 62/2, ID znak parcela 677 1040/1 in ID znak parcela 677 1047, do celote ( tč. 1 izreka) in prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta