Odločba s katero se ugotovi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičninah – parc.št. 1090, 8/1, 2040 in 1939/4 vse k.o 657 Maribor - grad
vodoravna delilna črta

Datum objave:4.6.2020
Rok:19.6.2020
Kontaktna oseba:Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si

 

 

Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-113  z dne 3.6.2020  s katero se ugotovi da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin, parc.št. 1090, 8/1, 2040 in 1939/4 vse k.o 657 Maribor - grad, do celote ( tč. 1 izreka).
S predmetno odločbo se tudi ugotovi, da je parc.št. 2040 in 1939/4 obe k.o. 657 prenehal status grajenega javnega dobra oz. splošne rabe (tč. 2 izreka) kakor tudi, da imata parc.št. 1090 in 8/1 status grajenega javnega dobra - park (tč. 3 izreka).
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta