Odločba o določitvi imetnika lastninske pravice
vodoravna delilna črta

Datum objave:10.1.2020
Rok:25. 1. 2020
Kontaktna oseba:Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se ugotovi, da je Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  lastnik nepremičnine v k.o. 681 - POBREŽJE, kot tudi, da nepremičnine iz 1. tč. izreka odločbe nimajo več statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. v splošni rabi.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta