Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN za del PPE Ta 9-P v Mariboru
vodoravna delilna črta

Datum objave:4.12.2019
Rok:13.1.2020
Kontaktna oseba:/
Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL PPE TA 9-P V MESTNI OBČINI MARIBOR
 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P v Mariboru (MUV, št. 17/10, spremembe in dopolnitve MUV št. 14/13), ki ga je pod številko projekta 2017/SD OPPN-061 izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Maribor.
 
Območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v k.o. Spodnje Radvanje (678): 297/55, 297/54, 297/53, 297/60, 297/59, 238/9, 247/2, 239/2, 239/1, 238/10, 239/5, 239/4. Velikost območja sprememb in dopolnitev OPPN je cca 13 140 m².
Predvidena je umestitev novega objekta z zunanjo ureditvijo, parkirnimi in prometnimi površinami in vso pripadajočo energetsko in komunalno infrastrukturo. Namesto pritličnega poslovnega objekta se načrtuje gradnja poslovnega objekta z 10 etažami. Zahodno od objekta ostane parkovna ureditev. Pod objektom in delom zunanjega parkirišča ob parkovni površini, se predvidi garaža. V severovzhodnem delu novo načrtovane ureditve se na novo predvidi uvoz v garažo in se uredi nivojsko parkiranje, tudi na območju, kjer je bil po veljavnem OPPN predviden objekt 3. Umestitev novo predvidenega objekta pomeni prilagajanje okoliški zgrajeni strukturi stavb v širšem urbano-morfološkem kontekstu.
Predvidene ureditve obsegajo gradnjo novega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo, gradnjo potrebne prometne infrastrukture in gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka zazidalnega načrta bo potekala od vključno 11. decembra 2019 do vključno 13. januarja 2020:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7/II, 2000 Maribor,
-        v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ulica 63, 2000 Maribor
-        na spletni strani www.maribor.si, rubrika »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave – Javne objave – urejanje prostora«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur na mestu, kjer se odvija javna razgrnitev.
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 18. decembra 2019 ob 16. uri v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ulica 63, Maribor.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:
-        pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, 2000 Maribor,
-        na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – dopolnjeni osnutek Ta 9-P),
-        pripombe vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 13. januarja 2020.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2017-SDOPPN-061_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_ZAZIDALNA_SIT_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_5_FUNKCIONALNO_OBLIK_POGOJI_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_6_KOMUNALNA_SIT_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_7_PROMETNO_TEH_SIT_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  NUPN_Talis 9 P
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  EE_SD OPPN Ta 9P
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  POVZETEK_JAVNOST_061_grafika
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  POVZETEK_JAVNOST_061_tekst
vodoravna delilna črta