Razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora v Dogošah
vodoravna delilna črta

Datum objave:29.11.2019
Rok:13.12.2019
Kontaktna oseba:/
Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE PROSTORA V DOGOŠAH
 
Javno se razgrne ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE PROSTORA V DOGOŠAH, ki ga je pod številko projekta 19031 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor
 
Družba Nigrad d.d.je podala pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe, in sicer za zemljišče s parcelno št. 586/5, k.o. Dogoše. Velikost območja lokacijske preveritve je 8.616 m2. Pobuda se nanaša na omogočanje začasne rabe prostora za izgradnjo demonstracijskega objekta projekta Cinderella z ureditvijo okolice na območju, kjer je predvidena izdelava OPPN. Projekt Cinderella je 4-letni projekt, ki je financiran s strani Evropske unije v okviru programa Horizont 2020. Njegov glavni cilj je narediti urbano gradbeništvo bolj snovno učinkovito in tako prispevati k oblikovanju krožnega gospodarstva. Na območju je načrtovana izgradnja dveh objektov, izdelanih iz gradbenih proizvodov, ki temeljijo na uporabi sekundarnih surovin, in sicer majhne stavbe velikosti do 200 m2in dovozne ceste. Predvidena je izvedba priključkov na obstoječe električno, vodovodno in plinovodno omrežje z obremenitvami v obsegu enostanovanjske stavbe. Začasna raba se dovoli za obdobje največ 5 let – po preteku obdobja se objekta razgradita in odstranita.
Namen lokacijske preveritve je torej omogočiti začasno rabo prostora, ki bo omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev - izgradnjo demonstracijskega objekta projekta Cinderella z ureditvijo okolice na območju, kjer je predvidena izdelava OPPN. Območje se nahaja v enoti urejanja prostora namensko rabo P – površine za proizvodnjo in skladiščenje.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 29. novembra do 13. decembra 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Dogoše«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 13. decembra 2019.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Elaborat lokacijske preveritve_tekst
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Elaborat_izvorno_obm
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Elaborat_obmocje_LP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Mnenje občinskega urbanista
vodoravna delilna črta