Odločba, s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičnini – parc. št. 2180/18, k.o. 657 - MARIBOR-GRAD
vodoravna delilna črta

Datum objave:28.10.2019
Rok:12.11.2019
Kontaktna oseba:Simona Fras tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 35200-111/2014-43 z dne 24.10.2019  s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnine parc. št. 2180/18, k.o. 657 - MARIBOR-GRAD, do celote.
 
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta