Odločba s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičnini – parc.št. 372/2, k.o. 662 Laznica
vodoravna delilna črta

Datum objave:10.10.2019
Rok:25.10. 2019
Kontaktna oseba:Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-63  z dne 10.10.2019  s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnine parc.št. 372/2, k.o. 662 Laznica, do celote.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  ODLOČBA LAZNICA
vodoravna delilna črta