Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Datum objave:5.9.2019
Rok:20.9. 2019
Kontaktna oseba:Simona Fras, dipl. upr. org., prav., tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičninam iz 1. točke izreka, parc. št. 339/3 in 340/3, obe k.o. 681-POBREŽJE, parc. št. 2414/1, 2414/4 in 2414/8, vse k.o. 680-TEZNO, parc. št. 158/23, 332/8 in 334/7, vse k.o. 633-SREDNJE, parc. št. 1479/6, 1430/3, 1460/4 in 156/35, vse k.o. 635-BRESTRNICA, parc. št. 1019/2, k.o. 602-GAJ NAD MARIBOROM in parc. št. 583/5, k.o. 675-HRASTJE, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  ODLOČBA
vodoravna delilna črta