Odločba s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičnini – parc.št. 2756/2, k.o. 680 Tezno in parc.št. 377/6, k.o. 662 Laznica
vodoravna delilna črta

Datum objave:5.8.2019
Rok:20.8.2019
Kontaktna oseba:Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019- 59 z dne 5.8.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin ,parc.št. 2756/2, k.o. 680 Tezno in parc.št. 377/6, k.o. 662 Laznica, do celote.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta