Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del centralne cone C-4 v Mariboru
vodoravna delilna črta

Datum objave:19.7.2019
Rok:9. 8. 2019
Kontaktna oseba:Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si
Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA
DEL CENTRALNE CONE C-4 V MARIBORU
 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del centralne cone C-4 v Mariboru (MUV, št, 28/97, popravek MUV št. 4/98, spremembe in dopolnitve v MUV, št, 23/04), ki ga je pod številko 10086 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor.
 
Veljavni izvedbeni prostorski akt se spremeni in dopolni na način, da se na zemljiščih s parc. št. 151/2-del, 151/10, 157/3, 957/9-del, 957/10, 957/12-del, 958/6, 958/7, 959/5, 959/6, 960/1, 960/2, 963, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 966/1, 967/2-del, 967/3, 974/3, 977/1-del, 978, 980, 2807/3-del, 2807/8, 2811/10, 2811/12-del, 2811/13, 2811/14-del, vse k.o. Tabor, namesto večje stavbe (trgovsko poslovni objekt), umestita dve manjši trgovski stavbi. V zahodnem delu območja sprememb se umesti stavba velikosti približno 68 m x 35 m, etažnosti P. Glavni vhod v stavbo je s severe strani in je zavarovan z nadstrešnico. Dostava je na zahodni strani stavbe. Parkirne površine so urejene na parkirni ploščadi na severni in vzhodni strani stavbe.
V vzhodnem delu območja sprememb se umesti stavba velikosti približno 75 m x 52 m, etažnosti K+P+1+TE (terasna etaža). Na severni strani je nad glavnim vhodom večja nadstrešnica velikosti približno 41 m x 5 m. Pozidani del terasne etaže velikosti do 30% površin spodnje etaže je namenjen gostinskemu in podobnemu programu, na odprtih površinah so urejene rekreacijske površine in otroško igrišče s spremljevalnim programom. Terasna etaža bo zavarovana z ograjo, ki je v zgornjem delu transparentna. Po potrebi se igrišča zavarujejo s transparentno varovalno ograjo do višine do 6 m. V kletni etaži je podzemna garaža, ki je dostopna preko priključka s Pobreške ceste. Kapaciteta garaže je približno 145 PM.
Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo se prilagodijo novi pozidavi.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka zazidalnega načrta bo potekala od vključno 26. julija 2019 do vključno 9. avgusta 2019:
-    v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7/II, 2000 Maribor,
-    v prostorih Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva ulica 1, 2000 Maribor
-    na spletni strani www.maribor.si, rubrika »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave – Javne objave – urejanje prostora«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur na mestu, kjer se odvija javna razgrnitev.
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 7. avgusta 2019 ob 16. uri v prostorih Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva ulica 1, Maribor.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:
-        pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, 2000 Maribor,
-        na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – dopolnjeni osnutek SC C-4),
-        pripombe vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 9. avgusta 2019.
 
 
 
                                                                                                                                                      ŽUPAN
                                                                                                                                Aleksander Saša ARSENOVIČ

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  MAPA DopOsnutek C-4
vodoravna delilna črta