»Razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN za del območja studenci 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici)
vodoravna delilna črta

Datum objave:29.5.2019
Rok:12. junija 2019
Kontaktna oseba:Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si
Župan mestne občine Maribor na podlagi 119. in 125. v povezavi z 124 členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OPPN ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici)
 
 
Javno se razgrnejo SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OPPN ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici), ki ga je pod številko projekta 2019/SD2 OPPN – 016 izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Maribor
 
Sprememba se nanaša na kartografski del Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del območja PPE Studenci 10 S – stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici, objavljen v MUV št. 13/2018). Pri izdelavi prvih sprememb in dopolnitev navedenega OPPN je v ureditveni situaciji v območju E pomotoma prišlo do zarisa oboda podzemne garaže oz. se je za zaris gradbene meje, ki omejuje gabarit objekta nad terenom, kot je to določeno v 10. členu odloka, uporabila napačna šrafura. Garaža se načrtuje skladno določili 38. člen odloka. Karta številka 4.1 (»Ureditvena situacija) se nadomesti s karto, v kateri se briše zarisan obod podzemne garaže za objekt v območju E.
 
Podlaga za spremembe in dopolnitve o kratkem postopku je prva alineja prvega odstavka 124. člena ZUreP-2, ki dopušča uporabi kratkega postopka v primeru, da gre za odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem in grafičnem delu OPPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev bo potekala v času od 29. maja do 12. junija 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Spremembe in dopolnitve Erjavčeva«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 12. junija 2019.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2019_SD2_OPPN_016
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_1_UREDITVENA_SIT
vodoravna delilna črta