Javno naznanilo - razgrnitev ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 997/2, K.O. 661 LIMBUŠ
vodoravna delilna črta

Datum objave:21.5.2019
Rok:4. 6. 2019
Kontaktna oseba:mestna.obcina@maribor.si
Župan Mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 997/2, K.O. 661 LIMBUŠ
 
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 997/2, K.O. 661 LIMBUŠ, ki ga je pod številko projekta 1097/18 izdelalo podjetje Mupra d.o.o., Maribor
 
 
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na zemljišče s parcelno številko 997/2, k.o. Limbuš, ki se nahaja znotraj poslovne cone oz. zemljišč podjetja Marles hiše d.o.o. Območje obravnave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 , 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18, 9/18-obv.razl.). Na območju želi podjetje Marles hiše d.o.o. zgraditi vzorčni objekt in sicer na območju, kjer dva vzorčna objekta že stojita. Predlaga se odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in sicer tako, da predviden objekt na severno in zahodno stran presega gradbeno mejo. Na severno stran se predlaga odmik od meje parcele ceste minimalno 4,5 m, na zahodno stran se predlaga umestitev objekta tako, da je minimalni odmik med objekti 8 m. Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 1127.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 21. maja do 4. junija 2019:
  • v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«,
  • Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur,

 

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:

  • pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
  • na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si  s pripisom »Lokacijska preveritev – Marles«,
  • se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.

 

 

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 4. junija 2019.
 
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in na spletni strani mestne občine Maribor.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Mnenje občinskega urbanista
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Info
vodoravna delilna črta