Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Datum objave:16.5.2019
Rok:31. 05. 2019
Kontaktna oseba:Simona Fras, dipl. upr. org., prav., tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičninam iz 1. točke izreka, parcelam št. 2414/3, 2827/3 in 2827/4, vse katastrska občina 680 – TEZNO in parceli št. 1820, katastrska občina 678 – SPODNJE RADVANJE , ki so v zemljiški knjigi vpisane kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta