Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Datum objave:16.5.2019
Rok:31. 05. 2019
Kontaktna oseba:Simona Fras, dipl. upr. org., prav., tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičninam iz 1. točke izreka, parcelam št. 89/2 in 335/2, obe katastrska občina 681 – POBREŽJE, parcelam št. 358/6, 358/7 in 358/8, vse katastrska občina 638 – KRČEVINA in parcelam št. 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9 in 421/10, vse katastrska občina 653 – KOŠAKI, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
Nepremičnini iz 3. točke izreka, katastrska občina 681 POBREŽJE parcela 2981/2, z ID znakom: parcela 681 2981/2, ki v delu predstavlja kategorizirano Mestno ali krajevno cesto, z oznako LK št. 245310, št. odseka 245311, se status grajenega javnega dobra, ne odvzame.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta