Turistična taksa - obračunavanje turistične in promocijske takse v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta

eTurizem in obvestilo glede popravkov zavezancev za več kot 182 dni – Ajpes je obvestil uporabnike eTurizma, da se popravki za več kot 182 dni za nazaj v aplikaciji eTurizem ne morejo evidentirat.

 

 
Obveščamo vas, da je AJPES na spletnem portalu objavil novico o preklicu epidemije, in na spletni strani Poročanje o gostih in prenočitvah naslednje obvestilo:
Izvajalce nastanitvene dejavnosti obveščamo, da je glede na sprejet Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji od 18. maja 2020 od 00.00 ure dalje ponovno omogočeno opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekaterih storitev na področju turizma. Prepovedano ostaja ponujanje storitev nastanitvenih obratov nad 30 sobami in nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja.
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 
 
Obvestilo nastanitvenim obratom
 
Zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. marca 2020, je nudenje nastanitev gostom do preklica prepovedano.
 
AJPES je na svojem spletnem portalu objavil obvestilo, da izvajalcem nastanitvene dejavnosti zaradi trenutnih okoliščin v Registru nastanitvenih obratov ni potrebno spreminjati podatka o statusu. Sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« tako ni potrebna. V kolikor je bil nastanitveni obrat zaprt zaradi drugih okoliščin, ki niso povezane z vladnim odlokom, se lahko spremembo uredi skladno z navodilom AJPES-a (točka 2.3.2).
 
AJPES je izvajalcem nastanitvene dejavnosti, ki so vpisani v Register nastanitvenih obratov, preko svojih referentov, kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje, podal usmeritev, da za čas izrednih razmer v primeru nastanitve zdravstvenih delavcev, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov, le-te evidentirajo v sistem eTurizem. Pri tem pa v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).
 
Odgovore na druga pogosta vprašanja vezana na nastanitvene obrate lahko najdete tukaj, v poglavju ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRATE.
 
 
 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1, Ur. list RS, št. 13/2018) je od 1. 1. 2019 v veljavi tudi nova promocijska taksa.
 
Obračunati je potrebno turistično in promocijsko takso.
 
Za nakazila turistične in promocijske takse, ki jo morate v skladu z ZRST-1 nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec imamo dva podračuna:
 
  • nakazila turistične in promocijske takse obračunane v letu 2019:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          turistične in promocijske takse skupaj je (nov podračun!):
          SI56 0127 0845 0000 039
          Referenca prejemnika:
          SI19 + davčna številka plačnika-07129
 
  • nakazila turistične takse obračunane v letu 2018:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          za dolgovano turistično takso iz leta 2018 nakazujete na (drug podračun):
          SI56 0127 0010 0008 403 
          Referenca prejemnika:
         OBVEZNO JE POTREBNO NAVESTI:
         Novi sklic: 00 75698 704704
         Namen: plačilo turistične takse
 
Primer prikaza turistične in promocijske takse na izdanih računih (skladno s priporočili Ministrstva za finance-glej spodaj):
   
EUR
št. nočitev
znesek v EUR
Turistična taksa – polna:                   
2,00
1
2,00
Turistična taksa – 50 % oprostitev: 
1,00
1
1,00
Skupaj turistična taksa:
 
 
3,00
Promocijska taksa - polna turistična taksa:
0,50
1
0,50
Promocijska taksa - 50% oprostitev tur. takse:
0,25
1
0,25
Skupaj promocijska taksa: 
 
 
0,75
Skupaj turistična in promocijska taksa (za nakazilo):
3,75 
Za evidentiranje gostov je potrebno uporabljati aplikacijo eTurizem (kodo za prijavo in navodila ste prejeli na AJPES-u). Merodajni podatki za obračune turistične in promocijske takse so tisti, ki jih poročate na Ajpes in so vaša obveza za plačilo. Podatki, ki jih imate v knjigi gostov in v evidenci turistične takse (20. člen ZSRT-1) ter knjigi izdanih računov se morajo ujemati.
 
Priporočilo:  podatki v eTurizmu (Ajpes) po ca. 32. dneh niso več vidni. Priporočljivo je, da si poročila tedensko/mesečno shranjujete v pisni in/ali elektronski obliki za svoje evidence.
 
Koristne povezave:

          https://skupnostobcin.si/novica/novosti-na-podrocju-obracunavanja-turisticne-takse-priporocilo-obcinam/

         

ZSRT-1 tudi bolj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci     strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne  ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa«, ki nedvoumno specificira, da slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete…).

         

Seznam slednjih je dostopen na naslednjih spletnih povezavah:

          https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx oz.

          http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/
          in EVŠ – EVIDENCA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKI PROGRAMOV (naknadno dodana vsebina,
         20.3.!): http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/


                  


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek eTurizem in RNO_ SURS_22052019_MB
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predstavitev_AJPES_aplikacija_eTurizem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odgovor MGRT glede oprostitve TT na osnovi mednarodnih pogodb
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Policija - Prijava_gosta_zlozenka_2017
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični in promocijski taksi v MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor-neuradno prečiščeno besedilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zakon o prijavi prebivališča-2016-01-2294
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zakon o gostinstvu - neuradno prečiščeno besedilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Navodila za bivanje daljše od 30 dni
vodoravna delilna črta