Turistična taksa - obračunavanje turistične in promocijske takse v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta

 
 
Vlada RS je 7.5.2021 v Uradnem listu RS, št. 71/2021 objavila odlok z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva, in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko po novem ponujajo nastanitvene storitve do 50 % zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.«
 
Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 16. maja 2021.
 
Sproščanje ponujanja nastanitvenih storitev
 
Vlada RS je na svoji 71. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki z dnem 26. 4. 2021 tudi v Podravski regiji pod določenimi pogoji dovoljuje ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

Novica: 3.3.2021

 

 

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE

Za prvih 30 dni se osebi na začasnem delu obračuna taksa

Skupnost občin je prejela vprašanja občin v zvezi s pobiranjem in obračunavanjem turistične takse za poslovne goste. SOS je v izogib dilemam in napačnim interpretacijam za pojasnilo zaprosila MGRT.

 

Iz vprašanja SOS:

Vljudno prosimo za pisno pojasnilo občinam glede pobiranja turistične in promocijske takse v času epidemije za poslovne goste. Ugotavljamo, da prihaja do različnih interpretacij tako s strani nastanitvenih obratov kot občin. Nekateri dosledno nakazujejo takso za poslovni namen do 30 dni, nekateri menijo, da takse ni potrebno plačati, ker ne gre za turistično dejavnost.

 

Del odgovora MGRT:

Kar se tiče plačevanja turistične in promocijske takse ostaja vse enako kot do sedaj, v skladu z ZSRT-1. Konkretno, vezano na oprostitev plačila turistične takse v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1. ki se nanaša na osebe, ki so na začasnem delu v Sloveniji in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni (torej je gost prijavljen ves čas njegovega bivanja v nastanitvenem obratu). Nastanitveni obrati so določeni v šesti alinejo 2. člena ZSRT-1. Za prvih 30 dni bivanja se osebi, ki je na začasnem delu, zaračuna polna vrednost turistične takse (od 31. dne dalje) pa se upošteva oprostitev plačila, v koliko z občinskim predpisom ni določeno drugače.

 

Vprašanje in odgovor sta v celoti objavljena na spletni strani SOS:

 

 

https://skupnostobcin.si/2021/03/turisticna-in-promocijska-taksa-pojasnilo-mgrt/

 

Ajpes:

 

Vir: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

 

Izvajanje nastanitvene dejavnosti – začasna prepoved

Izvajalce nastanitvene dejavnosti obveščamo, da je glede na sprejet Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepovedano tudi ponujanje nastanitvenih storitev neposredno potrošnikom. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zvezi z Odlokom pripravilo dodatna pojasnila, ki so objavljena na spletnem mestu državne uprave GOV.SI, pod posebno točko »Nastanitve«.

 

V kolikor imate zaradi trenutnih okoliščin nastanitveni obrat zaprt in gostov ne sprejemate, vam v Registru nastanitvenih obratov AJPES ni potrebno spreminjati podatka o statusu nastanitvenega obrata (sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« ni potrebna).

 

Napotki s spletnega mesta državne uprave:

 

Vir: https:/www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/

 

Nastanitve

Nastanitvene kapacitete so zaprte, je pa zaradi narave nujnosti dovoljeno, da osebe, ki so v njih že nastanjene, ostanejo do poteka rezervacije.

 

Odlok ne ureja oziroma v ničemer ne regulira poslovanja med podjetji (v nadaljevanju: B2B), kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena - pravna oseba (na primer podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.

 

Bivanje oseb napotenih na zdraviliško zdravljenje

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki napoteni na zdraviliško zdravljenje kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. Naročnik zdravstvenih storitev je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), torej pravna oseba. Storitve, katerih naročnik je pravna oseba, se lahko izvajajo.

 

To pomeni, da oseba, ki je napotena na zdravljenje in nastanitev v nastanitveni obrat s strani ZZZS, lahko koristi storitev nastanitve.
Oseba, ki je napotena samo na zdravljenje, ne pa tudi na nastanitev, ne more koristiti storitev nastanitve, ker ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev potrošniku začasno ni dovoljeno.

 

Napotki gostiteljem ob prehodu v novo koledarsko leto 2021
 
AJPES Novica
Zavedamo se, da je koronavirus v letu 2020 močno zaznamoval turistično dejavnost. Za čimbolj učinkovito ravnanje ob prehodu v leto 2021 in upoštevanju zakonodaje glede vodenja knjige gostov in hrambe podatkov na strani gostitelja oz. izvajalca nastanitvene dejavnosti kot tudi glede poročanja podatkov v sistem eTurizem AJPES, smo pripravili naslednje kratke napotke.
 
Izvajanje nastanitvene dejavnosti
Sprejeti ukrepi Vlade RS, opredeljeni z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, so v mesecu oktobru 2020 ponovno omejili izvajanje nastanitvene dejavnosti in s 16. novembrom 2020 začasno prepovedali njeno izvajanje neposredno potrošnikom. Tolmačenje določb aktualnega odloka vam je na voljo s strani pristojnega organa, t.j. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavljenega na povezavi. Pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti so objavljena pod posebno točko »Namestitve«.
Zaradi nepredvidljivosti poteka epidemije in z njo povezanih omejevanj poslovanja oziroma sproščanja ukrepov, vam svetujemo, da spremljate tudi druge aktualne objave na portalu državne uprave GOV.SI.
 
Vodenje knjige gostov
Knjigo gostov je dolžan v papirni ali elektronski obliki voditi gostitelj, njena vsebina je opredeljena v sedmem odstavku 39. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1). Poročanje v sistem eTurizem ne pomeni, da AJPES za potrebe gostitelja vodi knjigo gostov.
 
Hramba podatkov
Gostitelj vodi knjigo gostov v rokih kot jih določa deseti odstavek 39. člena ZPPreb-1. Ta določa, da podatke o gostu gostitelj vodi za koledarsko leto. Po preteku enega leta po zaključku koledarskega leta gostitelj podatke izbriše iz elektronske knjige gostov oziroma jih uniči, če vodi knjigo gostov v fizični obliki. To pomeni, da mora gostitelj npr. knjigo gostov iz leta 2019 hraniti še do 31. 12. 2020 in knjigo gostov iz leta 2020 do 31. 12. 2021. Dodatna pojasnila glede vodenja knjige gostov, vključno s posledicami neupoštevanja zakonodaje, so vam na voljo v zloženki Policije.
 
Izbris podatkov in hramba zapisnika
Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 3. členu določa, da gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju podatkov iz fizične knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let.
 
Poročanje podatkov v sistem eTurizem Ajpes
Ob prehodu v novo koledarsko leto 2021 vas želimo opozoriti na pravilno številčenje gostov pri vodenju in poročanju podatkov. Ob predhodnem upoštevanju veljavnih ukrepov na področju gospodarstva in turizma v povezavi s koronavirusom, goste s prihodom do vključno 31. 12. 2020 vključite v knjigo gostov za leto 2020, goste s prihodom od 1. 1.2021 dalje pa v knjigo gostov za leto 2021.
V kolikor podatke o gostih in prenočitvah poročate neposredno v aplikacijo eTurizem AJPES, vam aplikacija glede na vpisan datum prihoda samodejno dodeli parameter »Leto« in parameter »Zap. številka prijave gosta«; svetujemo vam, da podatka dodatno preverite. Praviloma se številčenje gostov v novem letu (prihod 1. 1. 2021 oziroma kasneje) začne s številko 1 oziroma s prvo številko glede na vaš interni sistem številčenja in se ob novih vpisih gostov ustrezno nadaljuje.
 
Dodatne informacije s področja poslovanja in izpolnjevanja predpisanih obveznosti so vam na voljo v Ključnih vsebinskih pojasnilih, objavljenih na spletnem portalu AJPES.

 

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovila vprašanje, ali lahko občine pričakujejo kakšno usmeritev glede oprostitve turistične takse pri nastanitvi zdravstvenih delavcev, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih oz. prihajajo na delo npr. v UKC Ljubljana iz drugih občin, kot pomoč zaradi poslabšanja epidemiološke slike v zvezi s Covid -19 in bivajo v nastanitvenih obratih. AJPES, kot skrbnik sistema eTurizem, je dodal vprašanja, s katerimi se soočajo s strani zavezancev za poročanje.
 
Odgovor, MGRT vam pošiljamo na tej povezavi. 

 

AJPES je pripravil in na svoji spletni strani objavil obvestilo o začasni prepovedi izvajanja nastanitvene dejavnosti glede na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji od 24. oktobra 2020 dalje ter podal pojasnilo (pogosto zastavljeno vprašanje št. 27), kako izpolniti podatke o zasedenosti nastanitvenega obrata (mesečno statistično poročanje) za mesec oktober 2020, ko je bila večina nastanitvenih obratov konec meseca zaprta.
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovila vprašanje, ali lahko občine pričakujejo kakšno novo usmeritev glede oprostitve turistične takse pri nastanitvi zdravstvenih delavcev, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih oz. prihajajo na delo npr. v UKC Ljubljana iz drugih občin, kot pomoč zaradi poslabšanja epidemiološke slike v zvezi s Covid 19 in bivajo v nastanitvenih obratih.
Pri prejšnjem valu epidemije so se sklicevali na usmeritev, ki je bila objavljena na spletni strani:  https://skupnostobcin.si/2020/03/obvestilo-ajpes-eturizem-v-izrednih-razmerah/
Odgovor MGRT še čakamo.

 

 

eTurizem in obvestilo glede popravkov zavezancev za več kot 182 dni – Ajpes je obvestil uporabnike eTurizma, da se popravki za več kot 182 dni za nazaj v aplikaciji eTurizem ne morejo evidentirat.

 

 
Obveščamo vas, da je AJPES na spletnem portalu objavil novico o preklicu epidemije, in na spletni strani Poročanje o gostih in prenočitvah naslednje obvestilo:
Izvajalce nastanitvene dejavnosti obveščamo, da je glede na sprejet Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji od 18. maja 2020 od 00.00 ure dalje ponovno omogočeno opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekaterih storitev na področju turizma. Prepovedano ostaja ponujanje storitev nastanitvenih obratov nad 30 sobami in nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja.
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 
 
Obvestilo nastanitvenim obratom
 
Zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. marca 2020, je nudenje nastanitev gostom do preklica prepovedano.
 
AJPES je na svojem spletnem portalu objavil obvestilo, da izvajalcem nastanitvene dejavnosti zaradi trenutnih okoliščin v Registru nastanitvenih obratov ni potrebno spreminjati podatka o statusu. Sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« tako ni potrebna. V kolikor je bil nastanitveni obrat zaprt zaradi drugih okoliščin, ki niso povezane z vladnim odlokom, se lahko spremembo uredi skladno z navodilom AJPES-a (točka 2.3.2).
 
AJPES je izvajalcem nastanitvene dejavnosti, ki so vpisani v Register nastanitvenih obratov, preko svojih referentov, kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje, podal usmeritev, da za čas izrednih razmer v primeru nastanitve zdravstvenih delavcev, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov, le-te evidentirajo v sistem eTurizem. Pri tem pa v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).
 
Odgovore na druga pogosta vprašanja vezana na nastanitvene obrate lahko najdete tukaj, v poglavju ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRATE.
 
 
 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1, Ur. list RS, št. 13/2018) je od 1. 1. 2019 v veljavi tudi nova promocijska taksa.
 
Obračunati je potrebno turistično in promocijsko takso.
 
Za nakazila turistične in promocijske takse, ki jo morate v skladu z ZRST-1 nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec imamo dva podračuna:
 
  • nakazila turistične in promocijske takse obračunane v letu 2019:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          turistične in promocijske takse skupaj je (nov podračun!):
          SI56 0127 0845 0000 039
          Referenca prejemnika:
          SI19 + davčna številka plačnika-07129
 
  • nakazila turistične takse obračunane v letu 2018:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          za dolgovano turistično takso iz leta 2018 nakazujete na (drug podračun):
          SI56 0127 0010 0008 403 
          Referenca prejemnika:
         OBVEZNO JE POTREBNO NAVESTI:
         Novi sklic: 00 75698 704704
         Namen: plačilo turistične takse
 
Primer prikaza turistične in promocijske takse na izdanih računih (skladno s priporočili Ministrstva za finance-glej spodaj):
   
EUR
št. nočitev
znesek v EUR
Turistična taksa – polna:                   
2,00
1
2,00
Turistična taksa – 50 % oprostitev: 
1,00
1
1,00
Skupaj turistična taksa:
 
 
3,00
Promocijska taksa - polna turistična taksa:
0,50
1
0,50
Promocijska taksa - 50% oprostitev tur. takse:
0,25
1
0,25
Skupaj promocijska taksa: 
 
 
0,75
Skupaj turistična in promocijska taksa (za nakazilo):
3,75 
Za evidentiranje gostov je potrebno uporabljati aplikacijo eTurizem (kodo za prijavo in navodila ste prejeli na AJPES-u). Merodajni podatki za obračune turistične in promocijske takse so tisti, ki jih poročate na Ajpes in so vaša obveza za plačilo. Podatki, ki jih imate v knjigi gostov in v evidenci turistične takse (20. člen ZSRT-1) ter knjigi izdanih računov se morajo ujemati.
 
Priporočilo:  podatki v eTurizmu (Ajpes) po ca. 32. dneh niso več vidni. Priporočljivo je, da si poročila tedensko/mesečno shranjujete v pisni in/ali elektronski obliki za svoje evidence.
 
Koristne povezave:

          https://skupnostobcin.si/novica/novosti-na-podrocju-obracunavanja-turisticne-takse-priporocilo-obcinam/

         

ZSRT-1 tudi bolj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci     strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne  ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa«, ki nedvoumno specificira, da slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete…).

 

         

Seznam slednjih je dostopen na naslednjih spletnih povezavah:

 

          https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx oz.

          http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/
          in EVŠ – EVIDENCA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKI PROGRAMOV (naknadno dodana vsebina,
         20.3.!): http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/


                  


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ajpes-navodila za prehod v leto 2021
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek eTurizem in RNO_ SURS_22052019_MB
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predstavitev_AJPES_aplikacija_eTurizem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odgovor MGRT glede oprostitve TT na osnovi mednarodnih pogodb
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Policija - Prijava_gosta_zlozenka_2017
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični in promocijski taksi v MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor-neuradno prečiščeno besedilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zakon o prijavi prebivališča-2016-01-2294
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zakon o gostinstvu - neuradno prečiščeno besedilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Navodila za bivanje daljše od 30 dni
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  11.11.2020-pojasnilo-mgrt-oprostitev-takse-ajpes-sos-dopis-tt-pojasnilo
vodoravna delilna črta