Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskih aktov za umestitev veterinarske ambulante v obstoječi trgovski objekt na Tržaški cesti v Mariboru
vodoravna delilna črta

Datum objave:4.3.2019
Rok:18. 3. 2019
Kontaktna oseba:/
Mestna občina Maribor z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA UMESTITEV VETERINARSKE AMBULANTE V OBSTOJEČI TRGOVSKI OBJEKT NA TRŽAŠKI CESTI V MARIBORU
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA UMESTITEV VETERINARSKE AMBULANTE V OBSTOJEČI TRGOVSKI OBJEKT NA TRŽAŠKI CESTI V MARIBORU, ki ga je pod številko projekta 18061 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor
 
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na zemljišče s parcelno številko 1814, k.o. 659 Tabor, kjer je zgrajen obstoječi trgovski objekt na Tržaški cesti v Mariboru. Območje obravnave se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja I 10/1 in del območja C 5 v Mariboru (MUV, št. 28/97, 27/16). Investitor želi v obstoječem trgovskem objektu urediti veterinarsko ambulanto za male živali v sklopu trgovine za male živali in tako na enem mestu ponuditi široko ponudbo proizvodov in kakovostne veterinarske oskrbe za male živali. Investicijske namere zaradi podrobno opredeljenega programa v veljavnem zazidalnem načrtu ni možno izvesti na podlagi veljavnega akta, zato se v skladu z določil 129. člena zakona o prostorskem načrtovanju izvede lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev. Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 1127.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 4. marca do 18. marca 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Tržaška«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 18. marca 2019.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1. Lokacijska preveritev umestitve veterinarske ambulante
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2. Območje lokacijske preveritve
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  3. Gradivo za razgrnitev
vodoravna delilna črta