Gradiva mestnega sveta (001 - 300)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 738  - Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del S 34 križišče ob ulici Veljka Vlahoviča – druga obravnava (GMS-738 je iz mandata 2014-2018)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 772  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10-S (del PPE Po10-S – stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije) – druga obravnava (GMS-772 je iz mandata 2014-2018)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 773  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S34 (križišče ob Ulici Veljka Vlahovića - območje trgovine Hofer) - druga obravnava (GMS-773 je iz mandata 2014-2018)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 001  - Poročilo o izidu volitev za člane mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 002  - Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 003  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 004  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Kungota
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 005  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Duplek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 006  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Selnica ob Dravi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 007  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Ruše
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 008  - Seznanitev s potekom meje med Mestno občino Maribor in Občino Miklavž na Dravskem polju
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 009  - Seznanitev s potekom meje med Mestno občino Maribor Občino Starše
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 010  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 010  - GMS - 010/I Popravek letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 011  - Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 012  - Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 013  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 014  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 015  - Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 016  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 017  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno – izobraževalnega zavod Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 018  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 019  - Predlog za podajo mnenja k izbrani kandidatki za imenovanje pomočnice direktorja javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor za vodenje organizacije enote Maribor Tezno
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 020  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 024  - Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 024  - Naslovnica gradiva ter priloge 1,3,4
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 024  - Svet invalidov - revija invalidskih društev Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 025  - Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Maribor v obdobju April – Junij 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 026  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 026  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 026  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 026 in 027  - Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnikov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov (gradivo ima oznako H GMS 026 in 027)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 026 in 027  - Odgovor na razpravo svetnika Stojana Auerja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 026 in 027  - Dopolnjene obrazložitve proračunskih postavk v Odloku o proračunu 2019 in 2020 (h gradivu GMS-026 in GMS-027)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 027  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 027  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 027  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 028  - Predlog za določitev sejnine predsedniku in članom Sveta za preventivo in vzgojo v prometu za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 029  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 11 P (stanovanjsko območje v Damiševem naselju) – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 029  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 11 P (stanovanjsko območje v Damiševem naselju) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 030  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Pesnico
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 031  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Lenart
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 032  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Hoče – Slivnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 033  - Spremembe in dopolnitve Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 033  - h GMS - 033/I Popravek napake v 2. členu Sprememb in dopolnitev Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 033/I  - Popravek sprememb in dopolnitev Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 034  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 035  - Odlok o ustanovitvi javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 036  - Predlog za imenovanje odbor in komisij Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 037  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 038  - Predlog za imenovanje predstavnika mestnega sveta kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) in predsednika sveta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje ter za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v strokovni svet javnega zavoda Energetska agencija za Podravje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 039  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor GMS – 039
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 040  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za mladinska vprašanja kot predstavnika mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 041  - Dokument identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcije in dozidave Vrtca Ivana glinška Maribor, enota Ribiška (predlog za razširitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 042  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 043  - Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata sedanjima članoma v nadzornem svetu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor in za imenovanje novih članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 044  - Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 045  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Metni občini Maribor za leto 2019 in 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 046  - Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 047  - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 048  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 049  - Novelacija investicijskega programa (IP) s študijo izvedljivosti (ŠI) – energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 050  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – rekonstrukcija obstoječega objekta na Šentiljski cesti 19 V Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 051  - Investicijski program (IP) – rekonstrukcija obstoječega objekta na Šentiljski cesti 19 v Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 052  - Letno poročilo javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2018 (Naslovnica gradiva s predlogom sklepa, obrazec s podpisi in poročilo NS JMSS Maribor)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 052  - Revizijsko poročilo za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 052  - Poročilo o delu za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 052  - Realizacija finančnega načrt za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 052  - Računovodsko poročilo za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 053  - Poslovno finančni načrt 2019, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 053  - Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor GRADIVO IMA OZNAKO H GMS - 053
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 053/I  - Poslovno finančni načrt 2019, letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 054  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 055  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 055  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 056  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskih aktov za umestitev veterinarske ambulante v obstoječi trgovski objekt na Tržaški cesti v Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 057  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin – skrajšani postopek (na 4. seji MS MOM v 1. obravnavo)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 057  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin - II. branje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 058  - Zagotavljanje finančnih sredstev proračunske rezerve za izvedbo sanacije zemeljskega plazu in odvodnjavanja na lokaciji Šober 50/f
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 059  - Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 060  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 - zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 060  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 - zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 060  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 - zvezek 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 060  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 060 POPRAVEK  - POPRAVEK Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 – zvezek 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 060 popravek  - naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 061  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro – računalniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 062  - Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno – varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor - STORNO (glej popravek GMS - 062)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 062 POPRAVEK  - Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno - varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 063  - Predlog razrešitve predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 064  - Predlog oblikovanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 065  - Aneks št. 2 k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice na nepr. parc. št. 2915/1 ter 2915/2, obe k.o. 2173 – Ob železnici - podaljšanje roka stavbne pravice
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 066  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2018 z zaključnim računom in Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2018 (naslovnica gradiva s predlogom sklepa)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 066  - Poročilo Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2018 z zaključnim računom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 066  - Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 067  - Informacija o Letnem poročilu Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za leto 2018 (naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazložitvijo)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 067  - Letno poročilo Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 067  - Imenovanje revizorja letnega poročila Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za leto 2019, 2020 in 2021 (gradivo ima oznako H GMS - 067)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 068  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 069  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 070  - Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 071  - Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 072  - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 073  - Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta: Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 074  - Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta: Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 075  - Popravek OBRAZLOŽITVE gradiva
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 075  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v letu 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 076  - Sprememba Statuta Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 077  - Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 078  - Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 079  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 080  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 081  - Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 082  - Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 083  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 084  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 085  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja in ravnateljice organizacijskih enot Srednja šola za prehrano in živilstvo ter Višja strokovna šola vzgojno-izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 086  - Predlog za imenovanje Volilne komisije Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 087  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 088  - Predlog za imenovanje nadomestnega predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 089  - Spremembe poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 090  - Sprememba Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 091  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 092  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 093  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Andragoški zavod Maribor -Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 094  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – skrajšani postopek STORNO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 094/1  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2019 – rebalans (skrajšan postopek)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 095  - Strateška karta hrupa Mestne občine Maribor za leto 2016
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 096  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 097  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 098  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja javnega zavoda Sinagoga Maribor za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 099  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Mariborska knjižnica za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 100  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 101  - Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 102  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 103  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 104  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 105  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskih aktov za parc. št. 997/2, k.o. 661 – Limbuš
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 106  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za območje TU 1/2 v Limbušu v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 107  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici) – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 107  - Popravek karta 4.1. Ureditvena situacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 108  - Odločitev o prodaji 14,51 % kapitalskega deleža Mestne občine Maribor v Podjetju Arriva Štajerska d.d
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 109  - Nakup parc. št. 705/34, 705/44 in 705/45 vse k.o. 681 Pobrežje STORNO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 109  - Popravek SKLEPA (STORNO)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 109/I POPRAVEK GRADIVA  - Nakup parc. št. 705/11, 705/34, 705/44 in 705/45, vse k.o. 681 Pobrežje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 110  - Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja prometnega dela Avtobusne postaje Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 111  - Odlok o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 111 POPRAVEK  - Odlok o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 112  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 113  - Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 114  - Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata sedanjemu varuhu bolnikovih pravic in Predlog za imenovanje varuhinje bolnikovih pravic
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 115  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 116  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 117  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 118  - Predlog za imenovanje Odbora Mestnega sveta Mestne občine Maribor za mednarodno in medmestno sodelovanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 119  - Predlog za imenovanje Volilne komisije Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 120  - Sprememba statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 121  - Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 122  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu/tki za imenovanje direktorja/ice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 123  - Sklep o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije Varuha bolnikovih pravic
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 124  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 125  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 126  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju od I – VI 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 127  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parc. št. 992/5, k.o. Gaj nad Mariborom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 127/I  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parc. št. 992/5, k.o. Gaj nad Mariborom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 128  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc. št. 458/4, k.o. Metava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 128/I  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc. št. 458/4, k.o. Metava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 129  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del centralne cone C – 4 V Mariboru – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 129  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del centralne cone C-4 V Mariboru – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 130  - Predlog za podelitev priznanj in nagrade Mestne občine Maribor za leto 2019 ter določitev datuma podelitve priznanj MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 131  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 132  - Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor glede tržnih najemnin
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 133  - Imenovanje revizorja Letnega poročila JMSS Maribor za obdobje treh let
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 134  - Poročilo varuha bolnikovih pravic za leto 2018
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 135  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 136  - Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 137  - Elaborat za stroške odvajanja odpadne vode na območju MOM za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 138  - Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 138  - Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 139  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah – druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 139  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek (NA 7. REDNI SEJI MS MOM V PRVO OBRAVNAVO)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 140  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 141  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Mariborska razvojna agencija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 142  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega člana v svet javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor - Pohorje kot predstavnika ustanoviteljice (MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 143  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje nadomestnih članov kot predstavnikov MOM v nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 144  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje nadomestnih članov kot predstavnikov MOM v nadzorni svet Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 145  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje nadomestnih članov kot predstavnikov MOM v nadzorni svet Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 146  - Kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi med MRA in Ministrsvom za infrastrukturo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 147  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – skrajšani postopek naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 147  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 148  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 149  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 150  - Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 151  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 152  - Predlog za imenovanje odgovornega urednika občinskega časopisa
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 153  - Predlog za imenovanje uredniškega odbora občinskega časopisa
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 154  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc.št. 178/17. k.o. Ruperče
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 155  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc. št. 505/1, k.o. Hrastje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 156  - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 156  - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 157  - Izzivi na področju delovanja kulturnih organizacij – prvi del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 158  - Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 159  - Sklep o ugotovitvi trajnega javnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti in razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 160  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 161  - Predlog za podajo mnenja kandidatki za ravnateljico vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor (brez obrazložitve)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 161  - Predlog za podajo mnenja kandidatki za ravnateljico vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 162  - Predlog za ugotovitev prenehanja funkcije člana Odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve Mestnega sveta Mestne občine Maribor zaradi odstopa in imenovanje nadomestnega člana odbora
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 163  - Predlog za razrešitev sedanjih ter imenovanje novih – nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 164  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in Gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 165  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 166  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 167  - Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 168  - Seznanitev s pismom o nameri
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 169  - Soglasje k pravnemu poslu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 170  - Odlok o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. -prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 171  - Sklep o pokrivanju tekočega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2019 Javnemu zavodu Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 172  - Odlok o spremembi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 173  - Predlog župana za imenovanje člana uredniškega odbora
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 174  - Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 175  - Odlok o delovanju mestne blagajne – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 176  - Sklep o določitvi višine sejnine revizijske komisije nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 177  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe – del območja RT 3 C
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 178  - Obrazložitev - dodatna pojasnila (h GMS-178)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 178  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe – parcela št. 586/5, k.o. Dogoše (umik iz 10. seje MS MOM (16.12.2019), uvrščeno na dnevni red 11. seje MS MOM (20.1.2020)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 179  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9-P v Mariboru – druga obravnava (10. dopisna seja MS MOM, 31.3.-6.4.2020 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 179  - Dodatek h gradivu GMS-179 - Elaborat ekonomike za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE TA 9-P v Mestni občini Maribor (h GMS-179 )
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 179  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9-P v Mariboru – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 180  - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 181  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 182  - Razvojni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor 2020 – 2024 (RPIO MOM 20-24)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 183  - Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor za leto 2020 (LPIO MOM 2020)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 184  - Odlok o poimenovanju ulic z imeni Ulica Frana Žižka, Razgledna ulica, Ulica Ivana Jožefa Tomažiča, Ulica pod hrasti in Zahodna ulica – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 185  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 186  - Predlog za imenovanje direktorice Javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 187  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje direktorja Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 188  - Predlog za podajo predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico Javnega socialno varstvenega zavoda Dom starejših občanov Tezno
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 189  - Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Mestne nepremičnine d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 190  - Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 191  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 192  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 193  - Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 194  - Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor in za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 195  -  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 196  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 197  - Odlok o spremembi poteka Studenške ulice – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 198  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 199  - Predlog za podajo predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za pomočnico direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor – za vodenje organizacijske enote Maribor Center
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 200  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 201  - Podpora pobudi za prenos sedeža Državnega sveta Republike Slovenije v Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 202  - Predlog za razrešitev sedanje članice in imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v Nadzorni svet Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 203  - Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega holdinga Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 204  - Pristop h gostiteljstvu Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 205  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 205  - Sprememba poslovnega načrta na strani 49 (priloga št. 2)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 205  - Poslovni načrt podjetja Mestne nepremičnine, d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 205  - Dodatek k obrazložitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 206  - Dopolnitev obrazložitve h gradivu GMS -206 (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 206  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 207  - Poslovno finančni načrt 2020, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 208  - Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 209  - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor – druga obravnava (10. dopisna seja MS MOM, 31.3.-6.4.2020 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 209  - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - • Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 za občine Mestna občina Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju (Snaga d.o.o)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Elaborat in oblikovanje cene na podlagi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2020 (Nigrad d.d.)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2020 (Mariborski vodovod d.d.)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Elaborat cene Pogrebno podjetje Maribor d.d.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu - predlog cen (Marprom d.o.o)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Cene komunalnih storitev 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Snaga - primerjava cen po občinah
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 210  - Mariborski vodovod – primerjava cen med mesti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Odvajanje za Maribor in stroški po občinah
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 210  - Cenik za LPP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 210  - Predlog oblikovanja cen komunalnih storitev v letu 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 211  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v letu 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 212  - Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Maribor - prva obravnava (predlog mestnega svetnika Matica Matjašiča); (opomba: župan gradiva na dnevni red 12. seje ni uvrstil)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 213  - Športni objekti Maribor - Smernice in izhodišča novelacije sanacijskega načrta in odprave presežka odhodkov nad prihodki
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 214  - Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 215  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 216  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 217  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predsednika komisije mestnega sveta Mestne občine Maribor za priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 218  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega člana odbora mestnega sveta Mestne občine Maribor za mladino, šolstvo in šport
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 219  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Maribor v svet javnega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 220  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 221  - Predlog za razrešitev sedanjega predsednika sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 222  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 223  - (Storno gradiva) Komunalne cene 2020 – ravnanje z blatom iz CČN Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 224  - Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve javnih površin-cest na območju Mestne občine Maribor (10. dopisna seja MS MOM, 31.3.-6.4.2020 do 15. ure)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 225  - Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za izvedbo projekta posodobitve omrežja JR in zagotavljanja osvetlitve javnih površin-cest na območju MOM - prva obravnava (obravnava gradiva na 5. izredni seji MS MOM, maj 2020)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 225  - POPRAVLJEN Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju Mestne občine Maribor z upoštevanimi pripombami Statutarno pravne komisije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 226  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predsednika Komisije mestnega sveta Mestne občine Maribor za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 227  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 228  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega Zavoda umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 229  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Izobraževalni Center Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 230  - Predlog za razrešitev sedanjega člana sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 231  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja in ravnateljice organizacijskih enot Srednja šola za prehrano in živilstvo ter Višja strokovna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor z možnostjo imenovanja direktorja/direktorice javnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 232  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 233  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Srednje strojne šole kot organizacijske enote javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 234  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 235  - Predlog za podajo predhodnega soglasja izbranemu kandidatu za imenovanje direktorja javnega zavoda Gasilska brigada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 236  - Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS COV-2 (COVID-19) – skrajšan postopek v skladu s prvim odst. 97. člena poslovnika MS MOM (STORNO)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 236/I  - Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS COV-2 (COVID-19) (dodatna športna društva) – skrajšan postopek v skladu s prvim odst. 97. člena poslovnika MS MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 237  - Potrditev aktov v skladu s 126. členom Poslovnika MS MOM, ki jih je župan sprejel na podlagi 37. člena Statuta MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 238  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 239  - Predlog za odpoklic sedanjega in imenovanje nadomestnega člana v nadzorni svet družbe javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 240  - Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor – po skrajšanem postopku (v skladu s prvim odstavkom 97. člena poslovnika MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 241  - Odlok o spremembah Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) - skrajšani postopek (v skladu z drugim odstavkom 97. člena Poslovnika MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 242  - Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 243  - Poročilo o aktivnostih Javne gasilske službe Maribor ob požaru v Surovini
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 244  - Komunalne cene 2020 - ravnanje z blatom iz CČN Maribor (13. redna seja MS MOM, 25.5.2020)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 244  - Elaborat Energetike d.o.o. in opis aktivnosti Energetike Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 245  - Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled dokumentacije o upravičenosti, izvedbi in realizaciji investicije v sortirnico podjetja Snaga d.o.o."
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 246  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2020 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 247  - POPRAVLJEN Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS CoV2 (covid-19) z upoštevanimi pripombami Statutarno pravne komisije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 247  - Odlok o spremembah Odloka o ukrepih za blaženje posledicnalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 248  - U.Z. Seznanitev z revizijskim poročilom »Pregled investicije v napravo za obdelavo mešanih odpadkov v družbi Snaga« GMS – 248 (predlog izključitve javnosti)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 249  - Predlog za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor (elektorjev) v volilno telo za nadomestne volitve člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 250  - Predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 251  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2019 z zaključnim računom in Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 252  - Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 253  - Program dela energetske agencije za Podravje za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 254  - Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 255  - Splošni pogoji poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (uradno prečiščeno besedilo)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 256  - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor- druga obravnava (na 21. dopisni seji)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 256  - GIS pregledovalnik – prikaz kategoriziranih cest (h GMS –256 - 2. obravnava)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 256  - GIS pregledovalnik – prikaz kategoriziranih cest za gradivo GMS-256 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor – prva obravnava (h GMS-256)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 256  - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 257  - Spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor (popravek)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 257  - Spremembe poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 258  - Sprememba poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 259  - Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 260  - Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 261  - Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za leto 2019 priloge: (1. Časnik Večer o kulturnem večeru invalidov 2019, 2. Glasilo Svet invalidov, 10. številka, 3. Sporočilo za javnost, 4. Poročilo o osveščanju na OŠ Sveta Trojica, 5. Poročilo o posvetu »Dobre prakse zaposlovanja invalidov«, 6. Poročilo o 10. Kulturnem večeru invalidov, 7. Poročilo o 10. Športnih igrah invalidov)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 262  - Novelacija sanacijskega načrta in program odprave presežka odhodkov nad prihodki v obdobju 2020 – 2022 Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 263  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestne predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda III. Gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 264  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 265  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 266  - Rebalans Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor 2020, Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 267  - Ugovor zoper sklep Mestnega sveta MOM (izpis sklepa št. 0130-50/2020-8 z dne 15.5.2020)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 268  - Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Maribor za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 269  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 269/I  - POPRAVEK SKLEPA (Popravek 16. sklepa 14. seje MS MOM)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 4
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 271  - Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 272  - Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 273  - Predhodno soglasje k osnutku besedila pravnega posla pri prodaji zemljišč s poslovno stavbo na naslovu Dvořakova ulica 5 v Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 274  - Obvezna razlaga prvega in tretjega stavka prvega odstavka 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE - Po 11S (južno od Puhove ceste) v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 275  - Nasprotni predlog k sklepu številka 3 (h GMS – 275)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 275  - Informacija o letnem poročilu Javnega podjetja energetika Maribor d.o.o. za leto 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 276  - Povečanje osnovnega kapitala gospodarske družbe Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 277  - Popravek obrazložitve h gradivu - Povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom, d.o.o. (h GMS-277)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 277  - Povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom, d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 278  - Popravek obrazložitve h gradivu - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. - skrajšani postopek (h GMS – 278)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 278  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. -skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 279  - Odlok o prioritetni rabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 280  - Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 281  - Popravek obrazložitve gradiva Stališče MS MOM o nasprotovanju nestrpnosti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 281  - Stališče MS MOM o nasprotovanju nestrpnosti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 282  - Priloga h gradivu GMS-282
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 282  - Sklep o odvzemu naziva častnega občana (predlog mestnega svetnika Igorja JURIŠIČA)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 283  - Poročilo o investiciji objekta Pristan
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 284  - Poročilo gramoznica Dogoše GMS – 284
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 285  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 286  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda prva gimnazija Maribor GMS – 286
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 287  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 288  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 289  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 290  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnateljev Srednje lesarske in gozdarske šola ter Višje strokovne šole kot organizacijskih enot javnega vzgojno izobraževalnega zavoda lesarska šola Maribor GMS – 290
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 291  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 292  - Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 293  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda III. Gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 294  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 295  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega člana komisije za mladinska vprašanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 296  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 297  - Dodatek h gradivu GMS-297; manjkajoča stran št. 2 in št. 556
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 297  - Naslovnica in podpisni list gradiva Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 297  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2020; naslovnica in podpisni list
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS – 300  - Namera o zadolževanju družbe Dom pod gorco d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS- 298  -  Odlok o poimenovanju ulice z imeni Ruperta Pivca in Zore Janžekovič- skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS-299  - Odlok o poimenovanju ulice Roberta Hvalca in Jožeta Košarja- skrajšani postopek
vodoravna delilna črta