Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Priloga 8)
vodoravna delilna črta

Gradbeni zakon določa, da lahko investitor pridobi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta (v nadaljnjem besedilu: projektni in drugi pogoji), ki jih mnenjedajalec določi v skladu s svojimi pristojnostmi. Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev mora biti vložena na predpisanem obrazcu. Temu se lahko (če drug predpis ne določa drugače) priloži idejna zasnova, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/2018) (v nadaljevanju pravilnik), ki vsebuje:
podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A (seznam prilog), ki je sestavni del pravilnika,
splošne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4 (seznam prilog), ki je sestavni del pravilnika, in
lokacijske prikaze.
 
Če idejna zasnova - IZP ni priložena, se k zahtevi za izdajo projektnih pogojev priložijo lokacijski prikazi, ki se izdelajo na zemljiškokatastrskem načrtu in glede na značilnosti objekta smiselno obsegajo:
  • prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov in prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče s prikazom odmikov od parcelnih mej,
  • prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, intervencijskimi površinami),
  • prikaz zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov,
  • v primeru rekonstrukcije ali prizidave objektov varovanih po predpisih varstva kulturne dediščine prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi varstva kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije...).
 
Izpolnjeno vlogo oddamo:
 
Na vlogi je potrebno označiti, ali se vloga podaja za področje skladnosti s prostorskimi akti ali za področje posega v varovalni pas prometne infrastrukture. V kolikor se vloga podaja za obe področji, je potrebno dokumentacijo za pridobitev mnenj priložiti v dveh izvodih.
 
Relevantni predpisi:


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
vodoravna delilna črta