Dogovor o urejanju statusa Slovenskega narodnega g
vodoravna delilna črta
10.1.2002

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Maribor sta dosegla dogovor o ureditvi statusa Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Maribor sta dosegla dogovor o ureditvi statusa Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Pripravljeno in usklajeno je besedilo dogovora o urejanju statusa SNG Maribor, da se SNG Maribor uvrsti v krog institucij z najvišjim nacionalno pomembnim statusom. V interesu obeh pogodbenih strank je, da država prevzame ustanoviteljstvo SNG Maribor, zaradi česar si bosta obe pogodbeni stranki prizadevali izpeljati postopke, ki so zato potrebni.

Poslanstvo SNG Maribor se določi na podlagi strokovne proučitve stanja in razvojnih načrtov SNG Maribor in kot tako zapiše v ustanovitvenem aktu zavoda. Pri tem se upošteva nadaljnji razvoj obstoječih umetniških ansamblov (drame, opere in baleta) in festivala Borštnikovo srečanje.

V interesu pogodbenih strank je, da se tudi po prenosu ustanoviteljstva SNG Maribor na državo ohrani določena stopnja vpliva lokalne skupnosti na delovanje SNG Maribor. Pogodbeni stranki bosta v okviru zakonskih možnosti in na način, ki bo združljiv z državnim statusom zavoda, skušali zagotoviti možnost vpliva lokalne skupnosti:
- z načinom imenovanja enega ali več članov sveta zavoda,
- s predhodnim mnenjem domicilne lokalne skupnosti k imenovanju poslovnega direktorja.

Ker je nujen neprekinjen potek investicije v SNG Maribor, pogodbeni stranki soglašata, da se investicije, ki so v teku, dokončajo v skladu s sprejetim investicijskim programom in obstoječimi pogodbami. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da si bosta prizadevali za dokončanje potekajoče investicije do septembra 2002. V ta namen se obe pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta planirali ustrezna sredstva v svojih razvojnih planih in proračunih za leti 2002 in 2003. Za del investicije, ki iz objektivnih razlogov ne bi bil izvedljiv v okviru potekajoče faze investicije, pogodbeni stranki soglašata, da skladno z veljavno zakonodajo postane obveza novega ustanovitelja.

Občina se zaveže, da bo v postopku priprav na ureditev statusa SNG Maribor:
- priskrbela predhodne akte o ustanovitvi SNG Maribor,
- pripravila pregled zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v upravljanju SNG Maribor,
- ugotovila dejansko stanje glede morebitnih lastniških vpisov drugih oseb na premoženju v upravljanju SNG Maribor ter poskrbela za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem,
- z občinami – pravnimi naslednicami nekdanje skupne družbeno politične skupnosti Maribor – bo uredila odnose v zvezi z ustanoviteljstvom SNG Maribor na način, ki bo omogočil izvedbo prenosa ustanoviteljstva SNG Maribor na državo.

Občina se zaveže, da bo pripravila in predlagala svojemu Mestnemu svetu v sprejem akte, ki so potrebni za prenos ustanoviteljstva na Republiko Slovenijo.

Ministrstvo se zaveže, da bo pripravilo in po sprejetju aktov za prenos ustanoviteljstva s strani občine predlagalo Vladi RS, kot pristojnemu organu, v sprejem akt o ustanovitvi SNG Maribor.


vodoravna delilna črta