Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE MARIBOR
vodoravna delilna črta

Datum objave:5.6.2018
Rok:28.6.2018 ob 12:00
Kontaktna oseba:Marko Rojs, info@energap.si, marko.rojs@energap.si

MOM 2018

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE MARIBOR

Datum objave:

5.6.2018

Datum zaključka:

28.6.2018 ob 12:00

Izdajatelj:

Mestna občina Maribor

Status:

1. faza postopka

Vrsta:

Javni razpis

Tematika:

Storitve energetskega pogodbeništva

Predmet objave:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trajanje koncesije:

Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja povabilo k oddaji prijave za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta  Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor.

Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:

SKLOP 1:


Št.

Objekt

Naslov objekta

1.

Upravna stavba MOM

Ulica heroja Staneta 1, Maribor

2.

OŠ bratov Polančičev Maribor

Prešernova ulica 19, Maribor

3.

OŠ Leona Štuklja Maribor

Klinetova ulica 18, Maribor

4.

OŠ Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4, Maribor

5.

OŠ Martina Konšaka Maribor

Prekmurska ulica 67, Maribor

6.

OŠ Maksa Durjave Maribor

Ruška cesta 13, Maribor

7.

OŠ Slave Klavore Maribor

Štrekljeva ulica 31, Maribor

8.

OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor

Kersnikova ulica 10, Maribor

9.

OŠ Malečnik

Malečnik 61, Malečnik

10.

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

Gosposvetska cesta 10, Maribor

11.

OŠ Draga Kobala Maribor

Tolstojeva ulica 3, Maribor

12.

OŠ Rada Robiča Limbuš

Limbuška cesta 62, Limbuš

13.

Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped

Ulica heroja Nandeta 3, Maribor

14.

Vrtec Pobrežje, PE Grinič

Cesta XIV. divizije 14a, Maribor

 

 

 

 

 

SKLOP 2:

 

Št.

Objekt

Naslov objekta

15.

Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica

Na Gaj 4, Besternica

16.

Vrtec Studenci, PE Iztokova

Žabotova 10, Maribor

17.

Vrtec Studenci, PE Limbuš

Šolska ulica 25-27, Limbuš

18.

Vrtec Pobrežje, PE Ob Gozdu

Ob Gozdu 22, Maribor

19.

Vrtec Pobrežje, PE Brezje

Na trati 6, Maribor

20.

Vrtec Pobrežje, PE Mojca

Železnikova ulica 24, Maribor

21.

Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki

Ulica Arnolda Tovornika 12, Maribor

22.

Vrtec Jadvige Golež, PE Ob Gozdu

Ertlova ulica 13, Maribor

23.

Ledna dvorana

Koresova ulica 7, Maribor

24.

Dvorana Tabor

Koresova ulica 7, Maribor


Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
 

 

Naslova za prijavo:

 

 

 

 

 


Rok za prijavo:

 


Prijave morajo prispeti na naslov:

Mestna občina Maribor

glavna pisarna
Ul. heroja Staneta 1
2000 Maribor


najkasneje do 28.6.2018 do 12:00 ure.

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).


Odpiranje prijav:

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Mestna občina Maribor, Rotovški trg 9, 2000 Maribor, sejna soba, dne 28.6.2018 ob 13. uri.


Kontakt:

Marko Rojs,  info@energap.si, marko.rojs@energap.si


Dokumentacija:

 

 

Objava javnega

razpisa:

Razpisna dokumentacija z obrazci, investicijska, projektna in d ruga dokumetancija prijavitelji pridobijo na osnovi zahteve posredovane na  e naslov: info@energap.si, marko.rojs@energap.si

Spletna stran Mestna občina Maribor http://www.maribor.si

 

 

Drugi podatki:

Vsebina in oblika vloge

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.


Pogoji
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji. Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.


Dodatna pojasnila

Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@energap.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 21.6.2018. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.

Ogled objektov:

Ogled energetskih sistemov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov info@energap.si do dne 15.6.2018, do 12. ure. Informativni ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem ločeno, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, navedeno v razpisni dokumentaciji. Podrobnejši ogledi objektov bodo izvedeni v fazi konkurenčnega dialoga.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazci za sestavo prijave na RD Energetkske obnove MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Razpisna dokumentacija za javni razpis_energetske obnove objektov MOM
vodoravna delilna črta