Projekt izgradnje podvoza Ljubljanska
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

 

 

Opis trenutnega stanja 

 

 

Ljubljanska ulica v Mariboru predstavlja – poleg Titove ceste in Gorkega ulice –  najkrajšo prometno povezavo ožjega mestnega jedra Maribora na levem bregu in območja Tabora na desnem bregu reke Drave.

 

 Na Ljubljansko ulico se neposredno navezuje območje Univerzitetnega kliničnega  centra Maribor (dalje UKC), ki zaradi zaposlenih, pacientov, obiskovalcev (in deloma tudi interventnih dovozov) predstavlja velik generator prometa. Na to ulico prometno gravitira tudi vrsta srednjih šol na območju Maribor-Tabor, posredno še trgovski center Mercator in pa novejše stanovanjske soseske tega območja, poimenovanega Maribor-jug.

 

Križanje Ljubljanske ulice z železniško progo Maribor – Prevalje – državna meja pa je hkrati tudi zadnje nivojsko križanje prometnic na desnem bregu oziroma na širšem mestnem območju. Iz vidika prometne varnosti in pretočnosti (kakor tudi z vidika veljavne zakonodaje) pa je tovrstno križanje, kljub temu, da je zavarovano z zapornicami, neustrezno.

 

Prometna obremenjenost obravnavnega odseka Ljubljanske ulice je (predvsem ob konicah) izredno velika, saj predstavlja Ljubljanska ulica - razen urgentnega dovoza za reševalna vozila na vzhodni strani kompleksa - edino prometnico za dostop pacientov, obiskovalcev in zaposlene v UKC Maribor.

 

Na obravnavanem odseku Ljubljanske ulice so tri križišča in sicer z Jezdarsko ulico, z Ulico ob železnici ter z Ulico Moše Pijade in Masarykovo ulico. Križišče z Ulico ob železnici (tik ob železniški progi), ki predstavlja edino dostopno pot do oddelka psihiatrije UKC in je iz prometno – tehničnega vidika sporno, saj je ob spuščenih zapornicah dostop zaradi čakajočih vozil na omenjeno cesto onemogočen.

 

Kolesarji so na Ljubljanski ulici vodeni po vozišču, kar je glede na njihovo številčnost neustrezno. Pešci so vodeni po hodnikih za pešce, vendar pa tako kot vsi ostali udeleženci v prometu, prečkajo železniško progo nivojsko.

 

Cilji investicijskega projekta

 

 

 

Obstoječe stanje je iz vidika prometne varnosti neustrezno, zato je območje nivojskega križanja Ljubljanske ulice in železniške proge ter pripadajočih križišč in cest, ki se nanjo navezujejo (Jezdarska ulica, Ulica Moše Pijade, Masarykova, Ulica ob železnici) mogoče preurediti samo z večjimi gradbenimi posegi ter spremenjenimi prometnimi ureditvami vozišč in križišč, tako za motorna vozila, kolesarje in pešce na cestni infrastrukturi (v lasti Mestne občine Maribor) ter s posegi na železniški infrastrukturi (v lasti države, oziroma Slovenskih železnic, oziroma upravljanju SŽ - infrastuktura, d.o.o.). Oba pravna subjekta (podpisnika "Dogovora" in kasnejšega "Aneksa") sta tako izrazila namen sanirati obstoječe stanje ter zagotoviti ustrezno prometno pretočnost in varnost vseh udeležencev.

 

 

 

 Cilji investicije so naslednji:

 

  

 

·        ureditev izven nivojskega križanja mestne prometnice (Ljubljanska ulica) in železniške       proge Maribor – Prevalje – državna meja ter loka Tezno - Studenci;

 

·         rekonstrukcija železniškega postajališča Maribor Tabor;

 

·         gradbeno-prometna rekonstrukcija dela pripadajočih prometnic (Ljubljanska ulica, Jezdarska ulica in   Ulica ob železnici);

 

·         gradbeno-prometna preureditev obstoječega križišča  Ljubljanska - Moše Pijade - Masarykova krožišče ter gradbeno prometna preureditev obstoječega križišča  Ljubljanska - Jezdarska,

 

·         rekonstrukcija in/ali prestavitev SVTK naprav v lasti Slovenskih železnic;

 

·         ureditev varnih peš poti in dostopov do postajališča;

 

·         ureditev kolesarskih poti;

 

·         rekonstrukcija, prestavitev in/ali dograditev dela javne gospodarske infrastrukture na območju predvidenih gradbenih posegov (vodovod, plinovod, elektro in TK vodi, meteorna in fekalna kanalizacija, vročevod).

 

Strokovne podlage

 

 

Investicijski posegi, ki so opredeljeni v projektni dokumentaciji, bodo izvedeni na javni gospodarski infrastrukturi, ki je v lasti države (RS), lokalne skupnosti (Mestna občina Maribor) in drugih pravnih subjektov.

 

Skladno z "Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ" (Ur. list RS 60/06, 54/10 in 27/16  - dalje UEM) je bilo potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, ki  - na podlagi določb 4. člena UEM - obsega:

 

 

 

 • Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

   

 •  Predinvesticijsko zasnovo (PIZ)

   

 •  Investicijski program (IP)

   

 

 

 Investicijski program (IP), (predhodna) Pred investicijska zasnova (PIZ) in (predhodni) Dokument identifikacije  investicijskega projekta (DIIP) so (po vsebini in strukturi) izdelani v skladu z določili UEM.

 

 Strokovne podlage za izdelavo DIIP in investicijskega dokumenta (PIZ) ter - posledično - tudi predmetnega investicijskega programa (IP) pa so bile:

 

 

 • Zapisnik 32. seje "Komisije za nivojske prehode" v letu 2008 (št. zapisa: 0692- 135/2008/(0432) z dne 12.8.2008);

   

 • Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije (faza IDZ) za gradnjo podvoza (izven nivojsko križanje Ljubljanske ulice v Mariboru z regionalno železniško progo št. 34 Maribor – Prevalje – državna meja  in št. 30-34, lok Tezno – Maribor Studenci z ukinitvijo nivojskega prehoda v km 0+895) in rekonstrukcijo železniškega postajališča Maribor Tabor;

   

 • Poročilo o preiskavah tal in pogojih temeljenja novega podvoza pod železnico na  Ljubljanski ulici v Mariboru (izdelal Geokal d.o.o. Maribor, št. 174-09/2009, november 2009);

   

 • Magdalenski park, stanje lesnatih rastlin in vpliv projekta izvennivojsko križanje –   strokovno mnenje arborista, izdelal Arborist Tanja Grmovšek s.p. (št. MN 2010-03-03       marec 2010);

   

 • Lokacijska informacija MOM / Urad za komunalno, promet, okolje in prostor /Sektor za urejanje prostora, št. 35014-822/2009, z dne 6.1.2010;

   

 • Idejna zasnova (IDZ) "Izven nivojsko križanje Ljubljanske v Mariboru z regionalno železniško progo  št. 34 Maribor - Prevalje - državna meja in  št. 30-34, lok Tezno – Maribor Studenci, z ukinitvijo nivojskega prehoda v km 0+895 in rekonstrukcijo železniškega postajališča Maribor Tabor"

   

 

 

 

 

Poleg predhodno citiranih dokumentov pa  strokovne (tehnične) podlage za izdelavo IP  predstavlja  projektna dokumentacija, to je revidirana faza PGD (september 2011) in PZI (oktober 2011):

 

 

·      Vodilna mapa, št. 934-0

 

·      Načrt arhitekture, št. 2011/02-01A

 

·      Načrt podvoza s trgom in načrt železniškega postajališča, št. 2011/02-01-A

 

·      Načrt krajinske arhitekture, št. KA622

 

·      Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti:

 

             - Načrt ceste, št. 934-C

 

             - Podvoz Ljubljanska, št. 500/11

 

             - Načrt vodovoda, št. CPMB-5G/01

 

- Načrt meteorne in fekalne kanalizacije, št. CPM

 

- Načrt ureditve tirnih naprav in enostranskih peronov, št. 3625

 

             - Načrt železniškega postajališča, št. 2011/02-01-G

 

·         Načrt električnih inštalacij in električne opreme:

 

- Načrt javne razsvetljave, št. CPMB---5E/01

 

            - Ureditev EEO 0,4 -10(20) kV, št. 50/11-MO

 

- NN priključek 0,4 kV za javno razsvetljavo podvoza in za peron

 

               železniškega    postajališča, št. 50/11-MO

 

·         Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

 

                - Načrt plinovoda, št. S6-2-1183/11

 

            - Načrt vročevoda, št. S4-2-1183/11

 

 ·         Načrt telekomunikacij :

 

           - TK in KRS, št. 2116/10

 

            - Načrt prestavitve SVTK kablov, št: 211

 

·         Elaborati:

 

            - Elaborat tehnologije prometa v času gradnje, št. 3625/TP

 

           - Elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, št.934-NGO

 

           - Elaborat rušitve objekta, št.  934-NO

 

           - Geodetski načrt, št. 6/2011 

 

           - Katastrski elaborat, št. 264

 

           - Poročilo o preiskavah tal in pogojih temeljenja podvoza, št. 174-09/2009

 

           - Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, št. 16/11-N

 

           - Prometna študija, št. 934-PROM 

 

 

 Izdelovalci projektne dokumentacije so na podlagi predhodne dokumentacije (IDZ) pridobili   projektne pogoje lokalnih in državnih soglasodajalcev, na podlagi le-teh in izdelane PGD dokumentacije pa tudi soglasja k le-tej  ter soglasja za priključitev na javno komunalno in energetsko infrastrukturo, kot tudi potrebne prestavitve le-te.

 

 

Soglasja k projektnim rešitvam (faza PGD) pa so podali tudi: ARSO (vodno soglasje in naravovarstveno soglasje), AŽP in Slovenske železnice, MOM / Urad za komunalo, promet in prostor, ZVKDS / OE Maribor, Radok, d.o.o. (upravljalec parkirne hiše) in UKC Maribor.

 

 

 

Podatki o investitorjih, strokovnih delavcih in službah in virih financiranja

 

 

 

Investitor gradnje podvoza, rekonstrukcije prometnic Ljubljanske ceste, Ulice Moše Pijade  (ter pripadajočega krožišča), križišča Ljubljanske in Jezdarske ulice ter javne gospodarske            infrastrukture je Mestna občina Maribor, ki je - skladno s podpisanim "Dogovorom" in            "Aneksom št. 2" k predmetnemu Dogovoru - tudi  sofinancer izdelave vseh predpisanih faz projektne (IDZ,  PGD, PZI) in investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP).

 

 

 

Osnovni podatki o investitorju:

 

 

 

            Investitor:                   Mestna občina Maribor

 

            Sedež:                         Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

 

Matična številka:        5883369

 

            Davčna številka:         SI12709590

 

            Župan:                         dr. Andrej Fištravec

 

            Telefon:                      02/220 10 00

 

 

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je  skladno z določili podpisanega "Dogovora" oz. "Aneksa" sofinancer izdelave projektne in investicijske dokumentacije in sofinancer, oziroma soinvestitor rekonstrukcije postajališča in železniške infrastrukture.

 

 

 

Osnovni podatki o soinvestitorju oz. sofinancerju.

 

 

 

           Sofinancer:                  Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, 

 

Direkcija RS za infrastrukturo

 

           Sedež:                          Tržaška 19, 1000 Ljubljana

 

            Matična številka:       5300177

 

            Davčna številka:         SI75827735

 

            Direktor:                     Damir Topolko, univ. dipl. ekon.

 

            Telefon:                      01/ 478 80 02

 

 

 

Mestna občina Maribor, je v skladu s 16. členom ZJN-2 (Ur. list RS št. 128/06), s Pooblastilom (št. 37101-67/2009 030315K z dne 01.09.2009) pooblastila Inženiring biro d.o.o., Jezdarska ul. 2, 2000 Maribor, da izvede postopek javnega naročila izdelave projektne dokumenatcije (IDZ, PGD, PZI) za predmetni investicijski projekt in s Pooblastilom št.: 37101-67/2009 030315K z dne: 01.09.2009 imenovala odgovornega vodjo projekta, Igorja Špolarja, univ.dipl.inž.grad., da zastopa naročnika v vseh upravnih postopkih (razen pridobitve gradbenega dovoljenja).

 

 

 

Tabela 1:              Odgovorne osebe za izvedbo investicije, izdelavo investicijske in projektne dokumentacije

 

 

 

 IME IN PRIIMEK

 

PODJETJE, INSTITUCIJA

 

ODGOVORNOST

 

Dr. Andrej Fištravec, univ. dipl. soc.

 

 

 

 

 

 

 

MOM / Urad za komunalno, okolje in prostor / Sektor za komunalo in promet

 

Odgovorna oseba investitorja za vodenje investicije

 

 

 

 

 

 

 

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom.

 

 

 

MOM / Urad za komunalno, okolje in prostor / Sektor za komunalo in promet

 

Pomočnik odgovorne osebe investitorja za vodenje investicije

 

Damir TOPOLKO,

 

univ.dipl.ekon..

 

 

 

MP /  Direkcija RS za vodenje investicij v železniško infrastrukturo

 

Odgovorna oseba sofinancerja za vodenje investicije

 

Igor ŠPOLAR, univ.dipl.inž.grad..

 

 

 

 

 

 

 

Inženiring biro d.o.o., Maribor

 

 

 

 

 

 

 

Vodja projekta svetovalnega inženiringa in izdelovalec investicijske dokumentacije

 

Dr. Samo Peter MEDVED, univ.dipl.inž.grad.

 

Lineal d.o.o., Maribor

 

 

 

Odgovorni vodja projekta,

 

 izdelava IDZ, PGD in PZI 

 

 

 

Tabelarični pregled virov financiranja, ki jih zagotavljata investitor MOM in soinvestitor RS / Ministrstvo za infrastrukturo / Direkcija RS za infrastrukturo je pripravljen glede na delitev stroškov, kot to določa podpisani "Dogovor" ter "Aneks" in ocena izdelovalca investicijske dokumentacije glede na predvideno dinamiko začetka operativnih izvedbenih del in dokončanja le-teh  v obdobju 2017 / 2019.

 

 Celotna vrednost projekta je 9.797.459,59 EUR. Vrednost projekta s strani sofinancerja MOM, skupaj pred letom 2018 do vključno  2020, znaša 4.274.548,85 EUR.

 

 Za projekt je bilo s strani Ministsrtva za okolje in prostor dne 19.12.2017 izdano gradbeno dovoljenje št. 35105-44/2017/14/1 093-08

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbeno dovoljenje Podvoz Ljubljanska
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Invest program Ljubljanska
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obvozi v času izgradeje podvoza Ljubljanska
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Podvoz 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Podvoz 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Podvoz 4
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Projekt Podvoz Ljubljanska
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Spremenjene avtobusne linije v času izgradnje
vodoravna delilna črta