Javni razpis za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioska za prodajo sveč
vodoravna delilna črta

 

 

 

Na podlagi  5. In 6. člena Odloka o rabi javnih površin (MUV št. 9/2012, 12/2013 in 7/2014 )   objavlja Mestna občina Maribor

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     JAVNI RAZPIS za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioska za prodajo sveč

 

 

 

 

I.
(določitev obstoječih prostih lokacij)

 

 

 

 

Za potrebe izvajanja dejavnosti v kioskih se določi naslednja obstoječa prosta lokacija:

 

 

 

 

1.    CESTA XIV. DIVIZIJE, parc. št. 1292/7, k.o. POBREŽJE

 

 

 

 

 

 

II.
(pridobitev proste lokacije)

 

 

 

 

Javna površina namenjena izvajanju dejavnosti prodaje sveč v kiosku  se odda v uporabo za čas od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

 

 

 

 

Ponudbi (Priloga I.) je treba priložiti:

 

 

  • identifikacijsko številko (davčna številka),

     

  • potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v kioskih ali potrdilo o priglasitvi osebnega dopolnilnega dela, ki ga zasebniku izda pristojni organ Upravne enote Republike Slovenije

     

  • navedbo višine enkratnega nadomestila za uporabo javne površine, ki jo je ponudnik pripravljen ponuditi za uporabo javne površine, ki pa ne sme biti nižja od:

     

 

 

                      

 

 

Ø  100 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najvišje enkratno nadomestilo je merilo za izbiro ponudnika. Če bosta dva ponudnika  

 

 

 ponudila isto višino enkratnega nadomestila, bodo izvedena pogajanja.

 

 

 

 

Na obstoječi prosti lokaciji za izvajanje registrirane dejavnosti v kioskih lahko izbrani ponudnik prevzame obstoječi kiosk (dogovor z lastnikom) ali postavi svoj kiosk.

 

 

 

 

Ponudbe morajo prispeti do vključno petka  8. decembra 2017 do 9:00 ure  na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet  in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, z oznako "JAVNI RAZPIS – KIOSK ZA PRODAJO SVEČ " NE ODPIRAJ in bo veljalo prejemno načelo. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

 

 

 

 

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog, bodo izločene in jih komisija na bo obravnavala.

 

 

 

 

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 12. decembra 2017 ob 10:00 uri na naslovu Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 353/III. nadstropje

 

 

Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu javnega razpisa. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov pošiljatelja.

 

 

 

 

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena letna pogodba za uporabo  javnih površin za izvajanje registrirane dejavnosti v kiosku z natančno določitvijo višine uporabnine po veljavni tarifi in mikrolokacije ter z določitvijo obveze plačila enkratnega nadomestila po kriterijih iz javnega razpisa.

 

 

 

 

Izbrani ponudnik lahko razpolaga z javno površino v roku 5 dni po plačilu enkratnega nadomestila in  podpisu pogodbe o uporabnini.

 

 

 

 

Izbrani ponudniki, ki bodo na javnem razpisu  pridobili pravico do razpolaganja z javno površino in s tem pravico za prevzem obstoječega kioska in kioska ne nameravajo uporabiti, morajo o tem pisno obvestiti pristojni organ (Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor)  v treh dneh po prejemu obvestila o dodeljeni lokaciji.

 

 

 

 

Na javno površino ob kiosku ni dovoljeno postavljati dodatnih polic, miz,stolov, cvetličnih korit oziroma loncev, senčnikov in podobno. Dodatno opremo je mogoče postaviti ob pridobitvi soglasja komisije za rabo javnih površin.

 

 

 

 

III.

 

 

(način objave)

 

 

Obvestilo o razpisu s pogoji za pridobitev pravice do uporabe obstoječega prostega javnega mesta  se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

 

 

Številka: 35104-403/2017 – 3                                                             Dr. Andrej Fištravec

 

 

Datum:    1.12.2017                                                                                         ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

 

MESTNA UPRAVA

 

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

 

Sektor za komunalo in promet

 

 

   

 

 

VLOGA ZA RABO JAVNIH POVRŠIN ZA POSTAVITEV KIOSKA

 

 

 

 

PODATKI O VLAGATELJU

 

 

Ime in priimek oz. točen naziv podjetja

 

 

 

 

Naslov (ulica, hišna št., pošta)

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika

 

 

 

 

Davčna številka

 

 

 

 

Davčni zavezanec

 

 

 

 

Št. transakcijskega računa in ime banke

 

 

 

 

 

 

Vlogo dajem za javno mesto:

 

 

 

 

1.    CESTA XIV. DIVIZIJE, parc. št. 1292/7, k.o. POBREŽJE

 

 

 

 

Višina enkratnega nadomestila za uporabo javne površine (v EUR)

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

V ________________, dne ______________

 

 

                                                                                                      Žig in podpis vlagatelja:

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek JR za oddajo lokacije prodaje sveč
vodoravna delilna črta