Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Koroška vrata
vodoravna delilna črta

Datum objave:28.11.2017
Rok:13.12.2017
Kontaktna oseba:Petra Kovač

prosimo, da objaviš na spletnih straneh MOM, naslednje besedilo:

 

 

 

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12,24/13,10/14,58/16) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 2183/1 k.o. Koroška vrata,  izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega priključnega kablovoda, kabelskega jaška v veličini 80x80x100 cm in vsakokratnega neoviranega dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanje, odpravljanje okvar in  nadzora na zgrajenem kablovodu,  vse v delu njegove umestitve za potrebe priključitve večstanovanjskega objekta, stoječega na nepremičninah parc. št. 1990/3, parc. št. 1990/4, parc. št. 1991/4  in parc. št. 1991/6 vse k.o. Koroška vrata, vse za čas obratovalne dobe zgrajenih objektov, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

vodoravna delilna črta