Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Pekel
vodoravna delilna črta

Datum objave:27.10.2017
Rok:12.11.2017
Kontaktna oseba:Petra Kovač

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12,24/13,10/14,58/16) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parcela št. 368/2 in parc. št. 368/3  obe  k.o. Pekel,  izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega priključnega kablovoda in vsakokratnega neoviranega dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanje, odpravljanje okvar in  nadzora na zgrajenem kablovodu,  vse v delu njegove umestitve za potrebe obratovanja enostanovanjske prostostoječe hiše, parc. št. 146/15 k.o. Pekel in vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta, v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 


vodoravna delilna črta