Prodaja Faramdenta se nadaljuje, Odbor za zdravstvo zavrnil predlog za avtentično razlago zakona
vodoravna delilna črta

Vlada RS je na svoji 146. seji zavzela stališče, da je Zakon o lekarniški dejavnosti jasen, torej skladen z interpretacijo MO Maribor, enako stališče je sedaj zavzel tudi Odbor za zdravstvo.

 
Odbor za zdravstvo Državnega zbora je prejšnji teden zavrnil predlog za sprejem avtentične razlage 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, ki se navezuje na izvajanje dejavnosti. Stališče je bilo, da so vertikalne povezave prepovedane, kar je v Zakonu o lekarniški dejavnosti tudi jasno opredeljeno. To je bil tudi razlog, da je bil predlog o avtentični razlagi zavrnjen. Enako stališče je konec meseca avgusta zavzela tudi Vlada RS, ko je na svoji seji sprejela stališče, da avtentična razlaga zakona in potrebna.
 
S tem je pritrjeno že obstoječemu stališču vodstva mariborske občine, in sicer, da je Zakon jasen, prepoveduje vertikalne povezave, ne glede na lekarniške zavode, in se zato prodaja podjetja Farmadent nadaljuje.
 
Mestna občina Maribor tako nadaljuje s postopki prodaje družbe Farmadent, d. o. o.. Prvi sestanek z družbo KPM, d. o. o., ki je bila izbrana za posrednika za prodajo družb Farmadent d. o. o. in Gopharm d. o. o., je bil opravljen v začetku meseca septembra. Župana Mestne občine Maribor in župana občine Hoče – Slivnica so seznanili z obvezo o imenovanju skupne komisije skladno s 6., 8. in 23. členom Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, čemur se je sledilo z izdajo skupnega sklepa o imenovanju Skupne komisije za vodenje postopkov prodaje solastniških deležev v družbi Farmadent, d. o. o.. S sklepom treh županov je bila komisija imenovana dne 11. 9. 2017, prihodnji sestanek z vsemi deležniki je planiran v začetku oktobra, in sicer po pripravi dokumentacije s strani družbe KPMG.
 
 
Mestna občina Maribor je prav tako skladno s sprejetimi sklepi na Mestnem svetu predala predlog za spremembo Zakona poslancu stranke DeSUS, ki ga bo posredoval v proceduro, saj ocenjujemo, da je to edini način za podaljšanje roka prodaje. Za implementacijo določila 26. člena ZLD-1 je v tretjem odstavku 121. člena istega zakona določen rok enega leta, kar pomeni, da mora biti prenos oz. prodaja podjetja Farmadent izvršena do 27. 1. 2018.


vodoravna delilna črta