Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi zemljišč na Taboru
vodoravna delilna črta

Datum objave:6.7.2017
Rok:15 dni
Kontaktna oseba:Petra Kovač

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

 

 

MESTNA UPRAVA

 

 

 

 

 

 

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

 

 

 

   

 

 

 

Štev: 47800-256/2016

 

 

 

Datum: 06.07.2017

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 24. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO, 76/15) in  40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

O MENJAVI ZEMLJIŠČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestna občina Maribor, namerava skleniti neposredno pogodbo z Republiko Slovenijo o menjavi naslednjih zemljišč:

 

 

 

 

 

 

·         parc. št. 2807/10 (ID znak: 659-2807/10-0), zemljišče v izmeri 595 m2, k.o. Tabor,

 

 

 

·         parc. št. 2807/11 (ID znak: 659-2807/11-0), zemljišče v izmeri 84 m2, k.o. Tabor obe bosta preneseni na Republiko Slovenijo in

 

 

 

·         parc. št. 2830/4 (ID znak: 659-2830/4-0), zemljišče v izmeri 242 m2, k.o. Tabor,

 

 

 

·         parc. št. 2912/2 (ID znak: 659-2912/2-0), zemljišče v izmeri 70 m2, k.o. Tabor obe bosta preneseni na Mestno občino Maribor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta