Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Razvanje
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 1131/3 k.o. Razvanje,  izgradnjo zemeljskega nizkonapetostnega in srednjenapetostnega kablovoda ter vsakokratnega neoviranega dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora zgrajenega NN in SN kablovoda med 20 kV KBV RTP Dobrava-RTP Rače in 20 kV DV Razvanje-Hoče vas, vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta, v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 


vodoravna delilna črta