Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Tezno
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parc. št. 2770/1,2991/1, 2749/28 vse k.o. Tezno,  3020/0, 3009/1, 3008/3 in 3009/4  vse  k.o. Pobrežje izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega in  srednjenapetostnega  kablovoda ter izgradnjo kabelske kanalizacije z uvlečenjem optičnega kabla in vsakokratnega neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu, za čas obratovalne dobe zgrajenih objektov, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 


vodoravna delilna črta