Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Namenjeno: splošni javnosti
Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine, parc. št. 510/6 k.o. 683 - DOGOŠE, 980/1, 980/2 in 529/16, vse k.o. 661 - LIMBUŠ, 1127/2 in 1127/3, obe k.o. 677- ZGORNJE RADVANJE, 2297/8 in 2297/11, obe k.o. 660 - STUDENCI pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ugotovitvena odločba
vodoravna delilna črta