Participativni proračun v Mestni četrti Radvanje 2015
vodoravna delilna črta

 
Mestna četrt Radvanje v Mestni občini Maribor je bila prva mestna četrt, ki je pilotno uvedla model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. V letu 2015 je bilo v Mestni četrti Radvanje izvedeno glasovanje o podanih predlogih v pilotnem projektu za sodelovanje občanov pri pripravi proračuna (participativni proračun). Za uspešen izid glasovanja je bil določen kvorum v višini 5 % vseh volilnih upravičencev v MČ Radvanje. Glasovanja se je od 6.033 udeležilo 652 volivk in volivcev oz. 10,8 % vseh volilnih upravičencev.
 
Večina izmed 78 prispelih predlogov je bila oddana preko spletne strani, preostali so bili oddani osebno ali po pošti. Predlogi so obsegali več vsebinskih področij znotraj katerih so bili na primer ureditev razgibalnice oziroma trim steze, izdelava spletne strani za MČ Radvanje, ureditev boljše infrastrukture za pešce in kolesarje, preplastitev cest, ureditev odvodnjavanja, ki ob dežju poplavlja, pomoč starejšim na domu ali sosedska borza storitev in znanj.
 
MO Maribor je izglasovane projekte s prioritetnega seznama po vrsti od najbolj podprtih navzdol, do predvidene porabe skupnega zneska 100.000 EUR, uvrstila v proračun za leto 2016. V nadaljevanju so projekti, ki so bili izglasovani:
 • Sanacija radvanjskega trga
 • Namestitev košev za odpadke
 • Ureditev otroškega igrišča, parka na Macunovi in Pohorski park doživetij
 • Povečanje prometne varnosti na Pohorski ulici
 • Muzej na prostem pri vzpenjači
 • Program izobraževanja otrok o vrtnarjenju
 • Hortikulturna ureditev Radvanja
 • Ureditev pločnika na ulici Ob Ribniku
 • Ureditev prehoda za pešce na Streliški proti trgovini Tuš
 • Skupnostna oskrba starejših krajanov
 • Ureditev pločnika od Tančeve 3 do Pohorske ulice


vodoravna delilna črta