Grb in zastava mesta Maribor
vodoravna delilna črta

 

 Izvajanje Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2020) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2021

 
1. V katerih primerih je možno uporabiti grb in/ali zastavo Mestne občine Maribor
 
Grb se lahko uporablja:
 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Mestna občina Maribor predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v protokolarnih zadevah;
 • kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Mestne občine Maribor, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Mestne občine Maribor;
 • na vozilih javnega avtobusnega prometa in na drugih javnih prevoznih sredstvih;
 • na službenih oblekah uradnih oseb organov mestne uprave, (samostojnih služb) ter skupne občinske uprave;
 • na mestni kažipotni signalizaciji v semaforiziranih križiščih;
 • na obvestilno informacijskih mestnih panojih in tablah;
 • na registrskih tablicah, ki se začnejo s črkama MB v nespremenjeni obliki;
 • v drugih podobnih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
 
Zastava se lahko izobesi:
 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Mestne občine Maribor predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v protokolarnih zadevah;
 • v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
 
2. Posebna uporaba grba in/ali zastave ter kaj je potrebno za pridobitev dovoljenja:
 
Posebna uporaba grba in/ali zastave je možna ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je:
 • Mestna občina Maribor ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve;
 • Mestna občina Maribor ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve.
 
Stranka, ki bi želela uporabiti grb in/ali zastavo, v svoji vlogi priložiti dokumentacijo:
 • Iz katere je razviden naslov in namen prireditve, njena lokacija in trajanje ter tehnični in grafični podatki o uporabi grba in zastave.
 
Posebna uporaba grba in/ali zastave se lahko dovoli pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ki ima sedež na območju Mestne občine Maribor, in sicer:
 • v znaku;
 • v priznanjih, ki jih podeljuje;
 • na spominskih darilih in značkah.
 
Stranka, ki bi želela uporabiti grb in/ali zastavo, v svoji vlogi priložiti dokumentacijo:
 • s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi grba ter kratko predstavitvijo namena uporabe grba.
 
Vaša vloga bo rešena najkasneje v enem mesecu po prejemu popolne vloge (222. člen Zakona o splošnem upravnem postopku).
 
3. Uporaba besede Maribor v firmi gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
 
Besedo Maribor v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih je dovoljeno vnesti v firmo gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika posameznika le z dovoljenjem Mestne uprave Mestne občine Maribor na podlagi mnenja posebne komisije. Komisija ima možnost podati negativno mnenje v posebej utemeljenih primerih, v kolikor obstaja sum, da bi uporaba besede Maribor lahko pomenila zaobid določil tega odloka ali zlorabo uporabe besede Maribor ter v podobnih primerih.
 
Dovoljenje za uporabo besede Maribor preneha veljati:
-če se odvzame;
-če se upravičenec pisno odpove uporabi besede Maribor.
Mestna uprava lahko odvzame dovoljenje, če ugotovi, da gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s tem krni ugled Mestne občine Maribor.
 
 
Vloga se poda pisno na naslov:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2102 Maribor ali po e pošti na naslov mestna.obcina@maribor.si.
 
Kontaktna oseba je ga. Petra Žel, univ. dipl. prav., soba 207/II, tel. št. 02 22 01 596.


vodoravna delilna črta