Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Tezno
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parcela št. 1516/2, 1521/3, 1524/4 in 1525/3 vse k.o. Tezno, za potrebe  izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega priključnega kablovoda  ob sočasni postavitvi prostostoječe razdelilne omarice in vsakokratnega neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanja, rekonstrukcije, nadzora in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu, za čas obratovalne dobe zgrajenih objektov, v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 


vodoravna delilna črta