NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NEODPLAČNEM PRENOSU ZEMLJIŠČ k.o. Pobrežje, k.o. Dogoše
vodoravna delilna črta

Na podlagi 24. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO, 76/15) in  40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja

 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

O NEODPLAČNEM PRENOSU ZEMLJIŠČ

 

 

 

Mestna občina Maribor, namerava skleniti neposredno pogodbo z Republiko Slovenijo o neodplačnem prenosu naslednjih zemljišč, saj so v trasi odseka avtoceste Slivnica-Pesnica:

 

 

·         parc. št. 1974/18 (ID znak: 683-1974/18-0), cesta, v izmeri 953 m2, k.o. Dogoše,

 

·         parc. št. 1974/16 (ID znak: 683-1974/16-0), cesta, v izmeri 10 m2, k.o. Dogoše,

 

·         parc. št. 705/67 (ID znak: 681-705/67-0), cesta, v izmeri 17 m2, k.o. Pobrežje.

 


vodoravna delilna črta