JAVNI POZIV za oddajo vlog za najem parkirnih prostorov za parkiranje električnih osebnih vozil, vključenih v sistem souporabe avtomobila
vodoravna delilna črta

Na podlagi 59.a člena Odloka o občinskih cestah (MUV št. 22/12, 15/15, 25/16 in 12/17) objavlja Mestna občina Maribor

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

 

za oddajo vlog za najem parkirnih prostorov za parkiranje električnih osebnih vozil, vključenih v sistem souporabe avtomobila

 

 

 

I.
(namen javnega poziva)

 

 

Za potrebe najema parkirnih prostorov za parkiranje električnih osebnih vozil na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste ter na posebej urejenih javnih parkiriščih izven vozišč javnih cest vključenih v sistem souporabe avtomobila, pristojni organ na podlagi vloge izda dovoljenje za čas enega leta.

 

 

Souporaba avtomobila je storitev, ki jo opravlja subjekt, ki nudi storitev souporabe električnih osebnih vozil (v nadaljevanju: Subjekt).

 

 

 

II.
(pridobitev parkirnih mest)

 

 

Za najem parkirnih prostorov za parkiranje električnih osebnih vozil vključenih v sistem souporabe avtomobila mora Subjekt podati vlogo (Priloga 1).

 

 

Subjekt, ki najema parkirna mesta za parkiranje električnih osebnih vozil vključenih v sistemu souporabe mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 

·         mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in poravnane vse obveznosti iz naslova davkov in prispevkov;

 

·         v skupini vozil, ki jih daje v souporabo, mora imeti najmanj 5 (pet) 100% električnih osebnih vozil uveljavljenih svetovnih proizvajalcev, s čimer zagotovi kakovost vozil;

 

·         mora zagotoviti dostopnost do souporabe električnih vozil 24 ur na dan in 7 dni v tednu (način 24/7);

 

·         mora imeti vzpostavljen center za pomoč uporabnikom, ki deluje neprekinjeno 24 ur na dan in 7 dni v tednu (način 24/7), s čimer se uporabnikom zagotovi ustrezna kakovost podpore ob souporabi.

 

 

Vlogi (Priloga I.) je treba priložiti:

 

 • dokazilo, da ima poravnane vse obveznosti iz naslova davkov in prispevkov;

   

 • dokazilo o posesti ali pogodbenemu najemu ali pogodbeni uporabi najmanj 5 (petih) 100% električnih osebnih vozil, ki bodo vključena v sistem souporabe avtomobila;

   

 • kopije prometnih dovoljenj vozil iz prejšnje alineje;

   

 • obrazložitev načina delovanja sistema izposoje vozil v souporabi, ki bo dokazovala dostopnost do vozil na način 24/7;

   

 • obrazložitev delovanja centra za pomoč, ki bo dokazovala pomoč uporabnikom v načinu 24/7.

   

 

 

Vloge morajo prispeti do vključno srede 31. maja 2017 na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z oznako "JAVNI POZIV – SOUPORABA AVTOMOBILOV" NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

 

 

Pravočasno prispele vloge bodo pregledane in obravnavane po merilu javnega poziva in določilih Odloka o občinskih cestah. Nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju, na naslov, naveden na hrbtni strani kuverte.

 

 

Pristojni organ bo Subjektu, ki bo izpolnjeval pogoje iz javnega poziva, izdal dovoljenje za čas enega leta. Hkrati bo z dovoljenjem izdal tudi dovolilnice za vsako posamezno električno vozilo iz skupine vozil za souporabo.

 

 

Subjekt je zavezanec za plačilo takse za uporabo parkirnih prostorov za vsak najeto parkirno mesto.

 

 

Za uporabo parkirnih prostorov se plača taksa, ki za posamezno parkirno mesto znaša 100 EUR. Taksa se vplača v enkratnem znesku za celo leto (enkratno nadomestilo).

 

 

Subjekt lahko uporablja parkirno mesto po postavitvi prometne signalizacije in vplačilu enkratnega nadomestila.

 

 

Postavitev prometne signalizacije, ki mora biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS št. 99/15) mora Subjekt naročiti pri koncesionarju, ki v Mestni občini Maribor vzdržuje prometno signalizacijo. Stroške postavitve prometne signalizacije plača subjekt, ki najema parkirna mesta.

 

 

 

III.

 

(določanje parkirnih mest za souporabo)

 

 

Pristojni organ odloči kateri posamezni parkirni prostori se bodo namenili souporabi avtomobila. Tako lahko:

 

·         na posamezni lokaciji se nameni največ 8 (osem) parkirnih mest za souporabo različnim subjektom;

 

·         posamezni Subjekt najame na eni lokaciji največ 4 (štiri) parkirna mesta;

 

·         če je za določeno lokacijo več vlog, se parkirna mesta razdelijo enakovredno med vse Subjekte, ki so pravočasno podali vlogo;

 

·         pristojni organ lahko na določeni lokaciji omeji število razpoložljivih mest pod 8 (osem) ali ne dovoli najema, če je to nujno zaradi doseganja ciljev parkirne politike oz. zagotavljanje parkirnih mest za vse udeležence v prometu (dostava, invalidi, rezervirana parkirna mesta za državne organe, rezervirana parkirna mesta za električna vozila in vozila na CNG pogon, plačljiva parkirna mesta - bela cona, kratkotrajna parkirna mesta - modra cona in podobno)

 

 

 

IV.

 

(namestitev električnih polnilnic)

 

Mestna občina Maribor se zavezuje, bo na nekaterih parkirnih mestih, namenjenih za parkiranje vozil v souporabi avtomobila, v prihodnosti zagotovila osnovno infrastrukturo, ki bo omogočala namestitev električne polnilnice.

 

Subjekt, ki bo želel namestiti polnilnico bo moral pred tem z Mestno občino Maribor skleniti pogodbo o rabi javne površine in prevzeti stroške postavitve polnilnice in stroške, povezane s porabo električne energije.

 

Subjekt bo moral omogočiti uporabo električne polnilnice ostalim Subjektom.

 

V primeru, da bo Subjekt sam zagotovil vso potrebno polnilno infrastrukturo, ne bo zavezan k določilom prejšnjega odstavka.

 

 

 

IV.

 

(način objave)

 

Javni poziv se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor, obvestilo o pozivu pa v časopisu Večer.

 

 

 

 

 

 

Številka: 37102-379/2017.                                                           Dr. Andrej Fištravec

 

 Datum:  9.5.2017                                                                                      ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

MESTNA UPRAVA

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

Sektor za komunalo in promet

 

   

 

 

 

VLOGA ZA NAJEM PARKIRNIH MEST ZA PARKRANJE ELEKTRIČNIH OSEBNIH VOZIL KI SE UPORABLJAMO PO SISTEMU SOUPORABE

 

 

PODATKI O VLAGATELJU

 

Ime in priimek oz. točen naziv podjetja

 

 

Naslov (ulica, hišna št., pošta)

 

 

Telefon

 

 

e-mail

 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika

 

 

Davčna številka

 

 

Davčni zavezanec

 

 

Št. transakcijskega računa in ime banke

 

 

 

Vlogo dajem za:

 

1.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

2.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

3.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

4.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

5.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

6.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

7.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

8.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

9.    ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

10.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

11.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

12.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

13.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

14.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

15.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

16.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

17.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

18.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

19.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

20.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

21.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

22.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

23.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

24.  ________  parkirnih mest (vpišite število želenih parkirnih mest , vendar ne več kot 4) na lokaciji ________________________________________________

 

 

Za vsako lokacijo je obvezno potrebno priložiti:

 

-        orto foto posnetek z vrisano mikrolokacijo želenih parkirnih mest in

 

-        fotografijo parkirnih mest iz katere je razvidno, katera parkirna mesta želi subjekt, ki bo nudil souporabo vozil, najeti

 

 

 

V ________________, dne ______________

 

 

 

Žig in podpis vlagatelja:

 

 

_______________________________

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Oddaja vlog za najem parkirnih prostorov za parkiranje električnih osebnih vozil, vključenih v sistem souporabe avtomobila
vodoravna delilna črta