Namera o ustanovitvi služnosti, k.o. Vodole, k.o. Podčehova
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parcela št. 350/16 in 350/15 obe k.o. Vodole, parc. št. 471 k.o. Počehova in parc. št. 1200, 1195 in 1965 vse k.o. Pobrežje  gradnje NN priključka, ki obsega  dostop do zemljišč, pripravljalna dela in izgradnjo, za čas trajanja izgradnje NN priključka v obsegu, ki je potreben za izvrševanje služnostne pravice in neovirano uporabo in dostop z vozili na zemljišče , izvajanje nadzora, rekonstrukcije in opravljanje del, povezanih oziroma potrebnih za vzdrževanje priključka v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta